KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Report aktivít 2019

V roku 2019 sa MAGNA v rámci svojich 7 projektov v rôznych provinciách zamerala predovšetkým na najviac postihnuté a najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, novorodencov, deti, tehotné a dojčiace ženy, dievčatá, chlapcov, obete rodovo podmieneného násilia, seniorov a ďalšie zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Misia MAGNA v Konžskej demokratickej republike je najväčšou zo všetkých misií MAGNA na celom svete. MAGNA zahájila svoju činnosť v krajine vo februári 2009. Cieľom MAGNA je prispieť k zníženiu chorobnosti a úmrtnosti, podvýživy, negatívnych účinkov HIV a poskytnúť pomoc obetiam sexuálneho násilia. Poskytujeme bezplatnú lekársku a psychologickú starostlivosť, inštitucionálnu podporu, dohliadame na zdravotnícke štruktúry a posilňujeme kapacity poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pre kvalitnú lekársku starostlivosť.

MAGNA mala v roku 2019 v Konžskej demokratickej republike 987 pracovníkov priamo pracujúcich v teréne.

Situácia v krajine

Konžská demokratická republika dlhodobo čelí komplexnej humanitárnej kríze. V roku 2019 došlo ju poznačili pretrvávajúce konflikty na východe krajiny a prehĺbenie násilia. Krajina má podľa OCHA 5,2 milióna vnútorne vysídlených osôb. Z domovov ich vyháňajú predovšetkým (98%) útoky alebo ozbrojené a medzikomunitné konfliktov. Takmer 22 miliónov obyvateľov bolo v potravinovej núdzi, 4,4 milióna ľudí trpí podvýživou z toho takmer 3,5 milióna deti do 5 rokov. Krajinu okrem toho sužovali počas roka aj epidémie eboly, cholery a ďalších nákazlivých chorôb. Rok 2019 bol poznačený trvaním druhej najväčšej epidémie eboly v histórii, ktorá si vyžiadala stovky životov (oficiálne epidémia skončila až v júni 2020). Podľa štatistík OCHA bolo v krajine k januáru 2020 oficiálne evidovaných 45 000 prípadov sexuálneho rodovo-podmieneného násilia (SGBV), čo predstavuje nárast o 86% oproti rovnakému obdobiu roka 2019.

Projekty MAGNA sú priamo zamerané na posilnenie štátneho zdravotného systému v krajine a realizujú ich existujúce zdravotnícke štruktúry a existujúci zdravotnícky personál, kde MAGNA poskytuje svoje odborné znalosti prostredníctvom budovania kapacít (školenie, technická pomoc, dohľad), vybavenia (lieky, súpravy na ošetrenie, základné zdravotnícky materiál) a prevádzkovú podporu. Pri všetkých projektoch MAGNA úzko spolupracuje s vládnymi partnermi, ale aj medzinárodnými humanitárnymi aktérmi a klastrami aby zabezpečila udržateľnosť akcií.

Konžská demokratická republika prežila desaťročia mnohých prekrývajúcich sa kríz a vážnych obmedzení lekárskych kapacít. Rok 2019 bol poznačený ďalším nárastom extrémneho násilia a častým výskytom ďalekosiahlych chorôb.

Situácia v Kongu bola zásadne ovplyvnená dvoma epidémiami eboly. Prvá bola vyhlásená v máji v provincii Equatoria. Po 42 dňoch sa ju podarilo zastaviť s bilanciou 54 zaregistrovaných prípadov nákazy a viac ako 30 mŕtvymi. Prvýkrát sa uskutočnila vakcinácia experimentálnou vakcínou a podľa humanitárnych aktérov pomohla rýchlo zastaviť šírenie z ohniska.

Druhá epidémia, desiata v histórii Kongu, vypukla v provincii Severné Kivu, na severovýchode krajiny, v auguste 2018. Je oveľa závažnejšia a doteraz sa ju nepodarilo zastaviť. Ide o najväčší výskyt eboly v krajine a druhý najväčší v histórii na svete. Dňa 17. júla 2019 bola vyhlásená medzinárodná núdzová situácia v oblasti verejného zdravia. Epidémia eboly sa rýchlo zhoršuje v dôsledku útokov ozbrojených skupín, odolnosti komunity voči prijatým opatreniam a geografického šírenia choroby. Do konca roku 2018 bolo zaregistrovaných približne 700 prípadov s takmer 500 úmrtiami.

Projekty MAGNA sú priamo zamerané na posilnenie štátneho zdravotného systému krajiny a realizujú sa v spolupráci s existujúcimi zdravotníckymi štruktúrami a zdravotníckym personálom. MAGNA poskytuje odborné znalosti prostredníctvom budovania kapacít, vybavenia a podpory prevádzky. Vo všetkých projektoch úzko spolupracujeme s vládnymi partnermi na zabezpečení ich udržateľnosti.

Kinshasa

Podvýživa

Komunitný projekt prevencie chronickej podvýživy s pokrytím 15 zdravotných zón v oblasti Nsele v Kinshase. Celkovým cieľom projektu bolo pomôcť znížiť mieru chronickej podvýživy u detí od narodenia do 23 mesiacov. Pomáhali sme komunitným orgánom pri realizácii aktivít miestneho plánu boja proti podvýžive (vitamín A, podporné skupiny, demonštrácie varenia, komunitné diskusie). Zároveň sme poskytli liečbu pre deti s ťažkou akútnou podvýživou.

Zdravie matky a dieťaťa

Posilnenie zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa v oblasti Bumbu v KinshaseTáto intervencia bola zameraná na zmeny správania v zdravotníctve a rodinné/komunitné aktivity zlepšujúce lekársku starostlivosť o matku, dieťa a novorodenca (prenatálna starostlivosť, postnatálna starostlivosť a predškolské konzultácie, frekvencia a zlepšovanie kvality starostlivosti o matku, dieťa a novorodenca, aktívne riadenie tretej fázy pôrodu, urgentná pôrodnícka a novorodenecká starostlivosť, pôrod, používanie antikoncepčných metód, identifikácia výstražných znakov, plánovanie rodiny, kŕmenie novorodencov a malých detí).

Prepojenie medzi komunitnou úrovňou a zdravotníckym zariadením je v Kongu rozhodujúce. Vzhľadom na nízku mieru využívania komunitných služieb je dôležité, aby zainteresované strany v komunite zvyšovali informovanosť o dôležitosti zdravotného stavu.

Equateur

Podvýživa

Projekt na prevenciu chronickej podvýživy MAGNA realizovala v oblasti Iboko, v provincci Equateur, kde sme pomáhali znižovať mieru chronickej podvýživy u detí od narodenia do 23 mesiacov veku.

Projekt sa realizoval hlavne v komunitách, kde sa uskutočňovali preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti komunity bojovať proti podvýžive prostredníctvom podpory dojčenia a kŕmenia malých detí (IYCF) a iných základných rodinných praktík (EFP), monitorovania a podpory rastu a zvyšovania informovanosti komunitných lídrov o prežití a vývoji dieťaťa. V zdravotníckych zariadeniach sme tiež liečili prípady ťažkej akútnej podvýživy.

V druhej fáze projektu sme sa zamerali na pomoc komunitným orgánom pri realizácii aktivít miestneho plánu boja proti podvýžive a pri zvládaní a liečbe ťažkej akútnej podvýživy detí do 5 rokov.

Yumbi, provincia Mai-Ndombe

Projekt zameraný na poskytnutie prístupu k primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti a na zvládanie závažnej a stredne závažnej akútnej podvýživy populácie postihnutej krízou v Yumbi. Posilnili sa aj služby psychosociálnej podpory a prevencie a reakcie na rodovo podmienené násilie v 18 oblastiach zdravia.

Táto reakcia sa týkala okamžitých potrieb vysídlených osôb, navrátilcov a miestneho obyvateľstva postihnutých nedávnym konfliktom. Intervencia sa konkrétne zameriavala na zraniteľné skupiny obyvateľstva, ako sú tehotné a dojčiace ženy, deti do 5 rokov, ale aj na osoby zranené v dôsledku tohto konfliktu.

Z aktivít projektu má priamy úžitok 17 224 ľudí, na ktorých bola zameraná táto intervencia, a nepriamo je určený pre celkovú populáciu oblastí zdravia.

MAGNA počas roka 2019 prevádzkovala v Yumbi 4 mobilné riečne kliniky, vybavili sme 23 miestnych nemocníc a kliník zdravotníckymi zásobami, ako sú základné lieky, zdravotnícky materiál, špeciálne súpravy na liečbu ochorení ako sú hnačka, malária, PEP a cholera.

Naše tímy zabezpečovali výživovú starostlivosť pre deti do 5 rokov, mobilizáciu komunity na aktívne zisťovanie prípadov závažnej a stredne závažnej akútnej podvýživy, poskytovali núdzové očkovanie v reakcii na epidémiu osýpok, v starostlivosti o matku a dieta sme zabezpečili pôrodné pohotovostné zásahy a poskytli celkovú pomoc zraniteľným osobám, ktorých základné práva boli porušené.

Naliehavá reakcia na epidémiu osýpok v 6 zdravotných zón (Bokoro, Ntandembelo, Mushi, Inongo, Kwamouth a Kiri) v provincii Mai-Ndombe.

Tento projekt bol súčasťou integrovanej reakcie na epidémiu osýpok postihujúcej niekoľko oblastí Konžskej demokratickej republiky, ktorej cieľom bolo poskytnúť reakciu zameranú na niekoľko zložiek, ako je poskytnutie vakcíny pre cieľovú skupinu detí vo veku od 6 mesiacov do 59 mesiacov, posilnenie epidemiologického dohľadu, včasná liečba poskytnutím súprav CEP pre osýpky a zvýšenie povedomia a odhodlania komunity.

Táto reakcia pokrývala okamžité potreby obyvateľov postihnutých epidémiou. Intervencia sa konkrétne zameriavala na deti do 5 rokov v zdravotných zónach Bokoro, Ntandembelo, Mushi, Inongo, Kwamouth a Kiri. Z aktivít projektu malo priamy prospech 199 677 osôb, na ktoré bola zameraná a nepriamo zasiahne celkovú populáciu zdravotných oblastí. Projekt zahŕňal organizáciu reakčnej a monitorovacej kampane v cieľových zdravotných zónach v jej technickej a logistickej zložke, posilnenie epidemiologického dozoru a odber vzoriek, liečbu a správa prípadov prostredníctvom poskytnutia súpravy CEP na osýpky a distribúcie vitamínu A, ako i komunikačná a komunitná mobilizačná činnosť. Hlavným dopadom projektu bolo je zníženie úmrtnosti a zvýšenie rýchlosti reakcie na súčasnú epidémiu, ako aj zlepšenie rýchlosti systému varovania a včasného odoslania prípadov. Zlepšenie kapacity systému zdravotníctva, prispelo k jeho udržateľnosti a odolnosti obyvateľstva.

Kasai Central

Sexuálne násilie

Program bol zameraný na zníženie sexuálneho násilia v oblastiach Dibaya, Katoka a Tshikaji v provincii Kasaia to prijatím sociokultúrnych postojov a noriem, ktoré rešpektujú rodovú rovnosť, posilnenie postavenia a odolnosť obetí prostredníctvom holistickej podpory a posilnenia koordinácie na vnútroštátnej úrovni.

Komunity sme vyzvali, aby prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia, aktívneho zapojenia vedúcich komunít, ženských organizácií a obetí, ako sprostredkovateľov zmeny prijali úctivé postoje a podporovali rodovú rovnosť.

Okrem toho bola súčasťou aj otázka komplexného prístupu (lekárska, psychosociálna, právna, sociálno-ekonomická reintegrácia a presídlenie) k potrebám obetí GBV s cieľom zmierniť následky a zraniteľnosť obetí. Program podporil záväzok mužov, žien a mladých ľudí, ako aj komunít prijať postoje a sociálne a kultúrne normy rešpektujúce rodovú rovnosť a prispieť k boju proti GBV. Posilnilo sa tiež postavenie obetí GBV a rodičov maloletých, ktorí prežili násilie, konsolidáciou a rozvojom mechanizmov starostlivosti, ako aj mobilizáciou komunitných sietí pre varovanie, prevenciu a reakcie na GBV.

MAGNA pracuje v KDR od roku 2009.

AKTIVITY V ČÍSLACH

164 281
AMBULANTNÝCH VYŠETRENÍ

1 172
VÝJAZDOV MOBILNÝCH KLINÍK

176 564
DETí OČKOVANÝCH PROTI OSÝPKAM

9 492
ASISTOVANÝCH PÔRODOV

5 534
ŤAŽKO PODVÝŽIVENÝCH DETÍ V PROGRAME VÝŽIVY

127
VYŠKOLENÝCH ZDRAVOTNÍKOV

FINANCIE

V roku 2019 vynaložila MAGNA v Konžskej demokratickej republike 2 272 376 € na prevádzkovanie zdravotníckych programov a humanitárnej pomoci.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem