Zprávy

29.11.2009 | Zprávy

Bojujeme s AIDS, přidejte se …

Život zachraňující ARV léky. © Martin Bandžák

1. prosince Světový den boje proti AIDS

Magna Děti v tísni bojuje v terénu s AIDS.

Kambodža (slideshow) >>

Magna oslavuje Svetový deň boja proti AIDS v Kambodži (slideshow) >>

Keňa (slideshow) >>

Kongo (hlas z terénu) >>

AIDS no MORE.

Každým dnem se ve světě virem HIV nakazí kolem 1.800 dětí, kdy se převážná většina těchto chorob vyskytuje u novorozenců. Více než 90% těchto infikovaných dětí žije v rozvojovém světě a většina z nakažených dětí v této části světa je spojena s přenosem viru z matky na dítě. Až 1.400 dětí mladších 15 let umírá denně na nemoci způsobené virem HIV. Těhotná HIV pozitivní žena může infikovat své nenarozené dítě během těhotenství v děloze, během porodu a později během kojení mateřským mlékem.

PMTCT (Program na minimalizaci přenosu viru HIV z matky na dítě) se stalo důležitou součástí Magna aktivit. Magna Děti v tisni zprostředkovává PMTCT program v 8 nemocnicích a zdravotních střediscích s počtem 847 žen, které byly součástí programu v samotném roce 2008. Hlavní důraz se klade na integraci rutinní prenatální (ANC) a natálnej péče, jakož i péči o matku a dítě (MCH), postnatálně služby související se sociální péčí, včetně pravidelných lékařských prohlídek pro matky a novorozence. Celkem 719 dětí bylo sledováno v HIV exposed programech (děti narozené HIV pozitivním matkám). PMTCT programy byly v roce 2008 součástí Magna projektů v Keni a Kambodži. V rozvojových zemích mají ženy jen velmi omezený přístup k prenatální péči (ANC) a s ní spojených služeb. Všechny ženy by měli být informovány o jejich HIV statusu aby v případě, že jsou pozitivní měli možnost zahájení léčby pro sebe i možnost prevence přenosu viru HIV na ještě nenarozené dítě. V roce 2008 Magna asistovala při 51.591 preventivních prohlídkách, kdy bylo zároveň 15.187 těhotných žen testovaných na HIV.

PMTCT program je komplexní program zabývající se minimalizací přenosu viru z matky na dítě, včetně rozšiřování strategií prevence přenosu na ženy. Program zprostředkovává reprodukční zdravotní péči pro ženy žijící s virem HIV, zabraňuje přenosu viru během těhotenství a během porodu z matky na dítě. Minimalizuje možnosti přenosu prostřednictvím bezpečnější náhradní kojenecké stravy nebo výhradního kojení během prvních šesti měsíců. Program rovněž poskytuje zdravotní péči a léčebné služby pro ženy, novorozence a jejich rodiny. Sledování správnosti a časové pravidelnosti užívání antiretrovirální léčby u HIV pozitivních těhotných žen a novorozenců podstatně snižuje riziko přenosu viru z matky na dítě. HIV pozitivním matkám by také měl být umožněn přístup k antiretrovirální léčbě jako podpora a ochrana jejich vlastního zdraví.

Pokles dětských infekcí viru HIV v rozvinutých zemích je zajištěn hlavně prevencí přenosu viru z matky na dítě (PMTCT). Avšak realizace takového programu v prostředí s nedostačujícím zdrojem informací o reálné situaci v zemi, podpořeným samotným faktem, že ženy mají jen velmi omezený přístup k prenatální péči, která je schopna zajistit pro nakažené matky testování, léčbu a zároveň zabránit přenosu viru z matky na dítě , je operativně v těchto prostředích velmi náročná.

Globální zásah PMTCT v roce 2007 (poslední statistický údaj) nebyl úspěšný z pohledu 420.000 nových případů infekcí u dětských pacientů (pacientů mladších 15 let). Dnešní údaje výzkumů také ukazují, že přibližně jen 20% HIV pozitivních těhotných žen mělo možnost léčby ARV v souvislosti s prevencí přenosu viru HIV z matky na dítě. Dalšími důvody, které brání implementaci PMTCT programů zahrnují finanční možnosti, kulturní zábrany, kvalita infrastruktury v daných rozvojových zemích, nedostatek lidských zdrojů, nízká úroveň zdravotní péče o matku a dítě, spolu s rozhodujícím, častokrát zanedbaným faktorem, jako je existence protokolů a jejich správná formulace v zemích provádění PMTCT programů.

Velké množství HIV pozitivních dětí je infikováno od matek během těhotenství, porodu nebo později v období kojení. V rozvinutých zemích byla infekce HIV u pediatrického pacienta eliminována na absolutní minimum právě prostřednictvím prevence přenosu HIV z matky na dítě (PMTCT). Míra výskytu přenosu viru HIV v rozvinutých zemích se v současnosti pohybuje pod 2%. Na druhé straně, v rozvojových zemích má možnost intervence přenosu viru HIV z matky na dítě pouze 20% těhotných HIV pozitivních žen.

Další velký nedostatek Magna vídí v aplikaci protokolů v rozvojových zemích, které se velmi liší od protokolů stávajících a aplikovaných v zemích vyspělého světa, kde má každá těhotná HIV pozitivní žena možnost kompletní ARV léčby během těhotenství, spolu s ARV preventivní léčba pro novorozence následovanou zprostředkováním náhradní kojenecké stravy ve formě kojeneckého mléka. Přístup k ARV léčbě pro všechny HIV pozitivní těhotné ženy bez ohledu na jejich imunologický stav (počet CD4) byl prokázán jako nejlepší, aby se zabránilo přenosu viru HIV z matky na dítě. Tento fakt je alarmující a poukazuje na obrovskou nerovnost a sociální nespravedlnost.

Magna Děti v tísni nabízí v rámci PMTCT programů ženám možnosti volby mezi náhradní kojeneckou stravou a výhradním kojením s možností důkladného nutričního poradenství pro matku a dítě a pravidelných lékařských prohlídek. Magna v roce 2008 distribuovala 6.095 kojeneckých mlék. V současnosti stále probíhají diskuse na téma kojení a na hledání správných alternativ přístupu ve zprostředkování náhradní kojenecké stravy. Otevírání nových PMTCT intervencí a jejich implementaci v širším rozměru bude vyžadovat určení a rozpoznání správné kombinace ARV léků a rozvoj přizpůsobivých FDC (fixed dose combination), které jsou nenáročné na správu, mají přijatelnou toxicitu a minimalizaci rizika možné odolnosti.

Úspěšnost programů Magna Děti v tísni v minimalizaci přenosu viru z matky na dítě byl v Kambodži 95,09% (údaje za rok 2006-2008). Plán pro následující roky 2009 - 2010 je představit Magna PMTCT program a s ním spojené služby kromě Kambodže a Keni také v Konžské demokratické republice a ve Vietnamu.

ARV léčba.

AIDS je stále nevyléčitelné onemocnění. Dnes však existuje pro  pacienty nakažených virem HIV antivirová léčba (ARV), která dokáže pacientovi zvýšit imunitu a tak prodloužit a zkvalitnit jejich život. Dnes je to jediná možnost jak zlepšit zdravotní stav HIV / AIDS pacientů.

Děti a rodiny nakažené virem HIV jsou často stigmatizované a musí denně bojovat s předsudky, proto je důležité pracovat přímo s komunitou a pomoci právě tento problém potlačit. Stejně potřebují informace, rady a praktickou pomoc při léčbě, péči o dítě, nebo asistenci při ztrátě zaměstnání.

Magna Děti v tísni podává ARV léčbu a léčbu oportunních infekcí (TBC atd..), Dětským pacientům nemocným na AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme léky, lékařské vyšetření, laboratorní testy, stravu a výživu a terapeutické poradenství. Pomáháme zajišťovat tréninky zdravotnického personálu.

Magna Děti v tísni bojuje za lepší přístup chudých zemí ke kvalitním generickým ARV lékům, tlačí oficiálních představitelů ke zlepšení podmínek ve zdravotnických zařazení ke zvýšení kvality personálu i vybavení lékařskými pomůckami a léčivy.

Magna Děti v tísni pracuje přímo v terénu a prevenci HIV / AIDS denně provádějí naši terénní sociální pracovníci v lokálních komunitách. Pravidelnými návštěvami, informováním o možnostech a způsobech nákazy a kontrolou hygienických návyků pomáhají předcházet šíření epidemie.

AIDS a awareness.

Děti i mládež mají právo na informace, vzdělávání i servis ohledně HIV / AIDS. Neustálé vzdělávání a informování je jedinou cestou jak je ochránit. Hlavně když vezmeme v úvahu fakt, že věková skupina nověnakažených virem HIV stále klesá.

Magna Děti v tísni pořádá pravidelné informační kampaně pro širokou populaci se zaměřením na HIV / AIDS.

Za Vaši sounáležitost Vám jménem všech lidí žijících s virem HIV a našich pacientů děkujeme.

Poslední příběhy

29.11.2018 | HIV/AIDS, Tiskové zprávy

Přenos viru HIV z matky na dítě se nám daří zastavit až v 98 % případů

Na datum 1. prosince připadá Světový den boje proti AIDS a letos tak slaví 30 výročí. MAGNA začala již v roce 2002 jako jedna z prvních organizací léčit pacienty s HIV. Pomáhá tak zastavit epidemii HIV/AIDS v Kambodži a dnes poskytuje péči přes 3 000 dětí a mladých, žijícím s virem HIV.

Znásilnění nebo smrt

I v dnešní době stále čelí miliony žen po celém světě různému druhu násilí. Znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jsou jedním z nich. Často jsou rozšířené v konfliktních prostředích, kde mohou být použité jako zbraň. V MAGNA nemocnici v Kongu poskytuje zdravotní péči obětem sexuálního násilí takřka denně.

MAGNA ročně vyléčí více jak 10 tisíc podvyživených dětí

Akutní podvýživa je celosvětově nejrozšířenější příčinnou úmrtí dětí mladších pěti let. V důsledku nedostatečné výživy zemře ročně ve světě přibližně 3,5 miliónů dětí. Toto číslo každý rok snižuje i humanitární organizace MAGNA, která se léčbě a prevenci podvýživy ve světě se věnuje již více než 17 let.

30.9.2018 | Report

Jak jsme pomáhali v roce 2017

Zpráva o činnosti poskytuje přehled o naší práci v terénu v roce 2017. Poskytuje podrobnosti o našich aktivitách v každé zemi, globální finanční a operační informace a odráží hlavní výzvy, kterým jsme v průběhu roku čelili.

29.11.2018 | HIV/AIDS, Tiskové zprávy

Přenos viru HIV z matky na dítě se nám daří zastavit až v 98 % případů

Na datum 1. prosince připadá Světový den boje proti AIDS a letos tak slaví 30 výročí. MAGNA začala již v roce 2002 jako jedna z prvních organizací léčit pacienty s HIV. Pomáhá tak zastavit epidemii HIV/AIDS v Kambodži a dnes poskytuje péči přes 3 000 dětí a mladých, žijícím s virem HIV.

Znásilnění nebo smrt

I v dnešní době stále čelí miliony žen po celém světě různému druhu násilí. Znásilnění a jiné formy sexuálního násilí jsou jedním z nich. Často jsou rozšířené v konfliktních prostředích, kde mohou být použité jako zbraň. V MAGNA nemocnici v Kongu poskytuje zdravotní péči obětem sexuálního násilí takřka denně.

MAGNA ročně vyléčí více jak 10 tisíc podvyživených dětí

Akutní podvýživa je celosvětově nejrozšířenější příčinnou úmrtí dětí mladších pěti let. V důsledku nedostatečné výživy zemře ročně ve světě přibližně 3,5 miliónů dětí. Toto číslo každý rok snižuje i humanitární organizace MAGNA, která se léčbě a prevenci podvýživy ve světě se věnuje již více než 17 let.

30.9.2018 | Report

Jak jsme pomáhali v roce 2017

Zpráva o činnosti poskytuje přehled o naší práci v terénu v roce 2017. Poskytuje podrobnosti o našich aktivitách v každé zemi, globální finanční a operační informace a odráží hlavní výzvy, kterým jsme v průběhu roku čelili.

Každá koruna Vašeho daru pomáhá léčit.

Financování a transparentnost
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím