KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Report aktivit 2019

V roce 2019 se MAGNA v rámci svých 7 projektů v různých provinciích zaměřila především na nejvíce postižené a nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, novorozence, děti, těhotné a kojící ženy, dívky, chlapce, oběti genderově podmíněného násilí, seniory a další ohrožené skupiny obyvatelstva.

Mise MAGNA v Konžské demokratické republice je největší ze všech misí MAGNA v celém světě. MAGNA zahájila svoji činnost v zemi v únoru 2009. Cílem MAGNA je přispět ke snížení nemocnosti a úmrtnosti, podvýživy, negativních účinků HIV a poskytnout pomoc obětem sexuálního násilí. Poskytujeme bezplatnou lékařskou a psychologickou péči, institucionální podporu, dohlížíme na zdravotnické struktury a posilujeme kapacity poskytovatelů zdravotní péče pro kvalitní lékařskou péči.

MAGNA měla v roce 2019 v Konžské demokratické republice 987 pracovníků přímo pracujících v terénu.

Situace v zemi

Konžská demokratická republika dlouhodobě čelí komplexní humanitární krizi. V roce 2019 ji poznamenaly přetrvávající konflikty na východě země a prohloubení násilí. Země má podle OCHA 5,2 milionu vnitřně vysídlených osob. Z domovů je vyhánějí především (98%) útoky nebo ozbrojené a mezikomunitní konflikty. Téměř 22 milionů obyvatel bylo v potravinové nouzi, 4,4 milionu lidí trpí podvýživou, z toho téměř 3,5 milionu děti do 5 let. Krajinu navíc sužovaly během roku i epidemie eboly, cholery a dalších nakažlivých chorob. Rok 2019 byl poznamenán trváním druhé největší epidemie eboly v historii, která si vyžádala stovky životů (oficiálně epidemie skončila až v červnu 2020). Podle statistik OCHA bylo v zemi k lednu 2020 oficiálně evidovaných 45 000 případů sexuálního genderově podmíněného násilí (SGBV), což představuje nárůst o 86% oproti stejnému období roku 2019.

Projekty MAGNA jsou přímo zaměřeny na posílení státního zdravotního systému v zemi a realizují je existující zdravotnické struktury a existující zdravotnický personál, kde MAGNA poskytuje své odborné znalosti prostřednictvím budování kapacit (školení, technická pomoc, dohled), vybavení (léky, soupravy na ošetření, základní zdravotnický materiál) a podpory provozu. Ve všech projektech MAGNA úzce spolupracuje s vládními partnery, ale i mezinárodními humanitárními aktéry a klastry, aby zajistila udržitelnost akcí.

Konžská demokratická republika přežila desetiletí mnoha překrývajících se krizí a vážných omezení lékařských kapacit. Rok 2019 byl poznamenán dalším nárůstem extrémního násilí a častým výskytem dalekosáhlých nemocí.

Situace v Kongu byla zásadně ovlivněna dvěma epidemiemi eboly. První byla vyhlášena v květnu v provincii Equatoria. Po 42 dnech se ji podařilo zastavit s bilancí 54 registrovaných případů nákazy a více než 30 mrtvými. Poprvé se uskutečnila vakcinace experimentální vakcínou a podle humanitárních aktérů pomohla rychle zastavit šíření z ohniska.

Druhá epidemie, desátá v historii Konga, vypukla v provincii Severní Kivu na severovýchodě země v srpnu 2018. Je mnohem závažnější a dosud se ji nepodařilo zastavit. Jde o největší výskyt eboly v zemi a druhý největší v historii na světě. Dne 17. července 2019 byla vyhlášena mezinárodní nouzová situace v oblasti veřejného zdraví. Epidemie eboly se rychle zhoršuje v důsledku útoků ozbrojených skupin, odolnosti komunity vůči přijatým opatřením a geografického šíření nemoci. Do konce roku 2018 bylo zaregistrováno přibližně 700 případů s téměř 500 úmrtími.

Projekty MAGNA jsou přímo zaměřeny na posílení státního zdravotního systému země a realizují se ve spolupráci s existujícími zdravotnickými strukturami a zdravotnickým personálem. MAGNA poskytuje odborné znalosti prostřednictvím budování kapacit, vybavení a podpory provozu. Ve všech projektech úzce spolupracujeme s vládními partnery na zabezpečení jejich udržitelnosti.

Kinshasa

Podvýživa

Komunitní projekt prevence chronické podvýživy s pokrytím 15 zdravotních zón v oblasti Nsele v Kinshase. Celkovým cílem projektu bylo pomoci snížit míru chronické podvýživy u dětí od narození do 23 měsíců. Pomáhali jsme komunitním orgánům při realizaci aktivit místního plánu boje proti podvýživě (vitamin A, podpůrné skupiny, demonstrace vaření, komunitní diskuse). Zároveň jsme poskytli léčbu pro děti s těžkou akutní podvýživou.

Zdraví matky a dítěte

Posílení zdravotní péče o matku a dítě v oblasti Bumbu v Kinshase. Tato intervence byla zaměřena na změny chování ve zdravotnictví a rodinné / komunitní aktivity zlepšující lékařskou péči o matku, dítě a novorozence (prenatální péče, postnatální péče a předškolní konzultace, frekvence a zlepšování kvality péče o matku, dítě a novorozence, aktivní řízení třetí fáze porodu, urgentní porodnická a novorozenecká péče, porod, používání antikoncepčních metod, identifikace výstražných znaků, plánování rodiny, krmení novorozenců a malých dětí).

Propojení mezi komunitní úrovní a zdravotnickým zařízením je v Kongu rozhodující. Vzhledem k nízké míře využívání komunitních služeb je důležité, aby zainteresované strany v komunitě zvyšovaly informovanost o důležitosti zdravotního stavu.

Equateur

Podvýživa

Projekt k prevenci chronické podvýživy MAGNA realizovala v oblasti Iboko v provincii Equateur, kde jsme pomáhali snižovat míru chronické podvýživy u dětí od narození do 23 měsíců.

Projekt se realizoval hlavně v komunitách, kde se prováděly preventivní opatření zaměřená na zlepšení schopnosti komunity bojovat proti podvýživě prostřednictvím podpory kojení a krmení malých dětí (IYCF) a jiných základních rodinných praktik (EFP), monitorování a podpory růstu a zvyšování informovanosti komunitních lídrů o přežití a vývoji dítěte. V zdravotnických zařízeních jsme také léčili případy těžké akutní podvýživy.

Ve druhé fázi projektu jsme se zaměřili na pomoc komunitním orgánům při realizaci aktivit místního plánu boje proti podvýživě a při zvládání a léčbě těžké akutní podvýživy dětí do 5 let.

Yumbi, provincie Mai-Ndombe

Projekt zaměřený na poskytování přístupu k primární a sekundární zdravotní péče a na zvládání závažné a středně závažné akutní podvýživy populace postižené krizí v Yumbi. Posílily se i služby psychosociální podpory a prevence a reakce na genderově podmíněné násilí v 18 oblastech zdraví.

Tato reakce se týkala okamžitých potřeb vysídlených osob, navrátilců a místního obyvatelstva postižených nedávným konfliktem. Intervence se konkrétně zaměřovala na zranitelné skupiny obyatelstva, jako jsou těhotné a kojící ženy, děti do 5 let, ale i na osoby zraněné v důsledku tohoto konfliktu.

Z aktivit projektu má přímý užitek 17 224 lidí, na které byla zaměřena tato intervence, a nepřímo je určen pro celkovou populaci oblastí zdraví.

MAGNA během roku 2019 provozovala v Yumbi 4 mobilní říční kliniky, vybavili jsme 23 místních nemocnic a klinik zdravotnickými zásobami, jako jsou základní léky, zdravotnický materiál, speciální soupravy pro léčbu onemocnění, jako jsou průjem, malárie, PEP a cholera.

Naše týmy zajišťovaly výživovou péči pro děti do 5 let, mobilizaci komunity pro aktivní zjišťování případů závažné a středně závažné akutní podvýživy, poskytovaly nouzové očkování v reakci na epidemii spalniček, v péči o matku a dítě jsme zajistili porodní pohotovostní zásahy a poskytli celkovou pomoc zranitelným osobám, jejichž základní práva byla porušena.

Naléhavá reakce na epidemii spalniček v 6 zdravotních zónách (Bokoro, Ntandembelo, Mushi, Inongo, Kwamouth a Kiri) v provincii Mai-Ndombe

Tento projekt byl součástí integrované reakce na epidemii spalniček postihující několik oblastí Konžské demokratické republiky, jejímž cílem bylo poskytnout reakci zaměřenou na několik složek, jako je poskytnutí vakcíny pro cílovou skupinu dětí ve věku od 6 měsíců do 59 měsíců, posílení epidemiologického dohledu, včasná léčba poskytnutím souprav CEP pro spalničky a zvýšení povědomí a odhodlání komunity.

Tato reakce pokrývala okamžité potřeby obyvatel postižených epidemií. Intervence se konkrétně zaměřovala na děti do 5 let v zdravotních zónách Bokoro, Ntandembelo, Mushi, Inongo, Kwamouth a Kiri. Z aktivit projektu mělo přímý prospěch 199 677 osob, na které byla zaměřena a nepřímo zasáhne celkovou populaci zdravotních oblastí. Projekt zahrnoval organizaci reakční a pozorovací kampaně v cílových zdravotních zónách v její technické a logistické složce, posílení epidemiologického dozoru a odběr vzorků, léčbu a správa případů prostřednictvím poskytnutí soupravy CEP na spalničky a distribuce vitamínu A, jakož i komunikační a komunitní mobilizační činnost. Hlavním dopadem projektu je snížení úmrtnosti a zvýšení rychlosti reakce na současnou epidemii, jakož i zlepšení rychlosti systému varování a včasného odeslání případů. Zlepšení kapacity systému zdravotnictví přispělo k jeho udržitelnosti a odolnosti obyvatelstva.

Kasai Central

Sexuální násilí

Program byl zaměřen na snížení sexuálního násilí v oblastech Dibaya, Katoka a Tshikaji v provincii Kasai, a to přijetím sociokulturních postojů a norem, které respektují genderovou rovnost, posílení postavení a odolnost obětí prostřednictvím holistické podpory a posílení koordinace na vnitrostátní úrovni.

Komunity jsme vyzvali, aby prostřednictvím kampaní na zvyšování povědomí, aktivního zapojení vedoucích komunit, ženských organizací a obětí jako zprostředkovatelů změny přijaly uctivé postoje a podporovaly genderovou rovnost.

Kromě toho byla součástí i otázka komplexního přístupu (lékařská, psychosociální, právní, sociálně-ekonomická reintegrace a přesídlení) k potřebám obětí GBV s cílem zmírnit následky a zranitelnost obětí. Program podpořil závazek mužů, žen a mladých lidí, jakož i komunit přijmout postoje a sociální a kulturní normy respektující genderovou rovnost a přispět k boji proti GBV. Posílilo se také postavení obětí GBV a rodičů nezletilých, kteří přežili násilí, konsolidací a rozvojem mechanismů péče, jakož i mobilizací komunitních sítí pro varování, prevenci a reakce na GBV.

MAGNA pracuje v KDR od roku 2009.

AKTIVITY V ČÍSLACH

164 281
AMBULANTNÍCH VYŠETŘENÍ

1 172
VÝJAZDŮ MOBILNÍCH KLINIK

176 564
DĚTÍ OČKOVANÝCH PROTI SPALNIČKÁM

9 492
ASISTOVANÝCH PÔRODŮ

5 534
TĚŽKO PODVYŽIVENÝCH DĚTÍ V PROGRAMU VÝŽIVY

127
VYŠKOLENÝCH ZDRAVOTNÍKŮ

FINANCE

V roce 2019 vynaložila MAGNA v Konžské demokratické republice 2 272 376 € na provozování zdravotnických programů a humanitární pomoci.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím