Podmínky používání webového portálu MAGNA ČR

 

 

Tyto podmínky jsou platné od 25. 5. 2018.

Přečtěte si prosím tyto podmínky používání, protože se jimi při užívání webového portálu humanitární organizace MAGNA ČR bezvýhradně řídí náš vztah s Vámi (dále jen „Podmínky“). Použití Portálu není nutnou podmínkou pro využití možnosti darování finančních prostředků na jakýkoliv projekt či program humanitární organizace MAGNA ČR.

 

1. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky, za nichž provozujeme portál humanitární organizace MAGNA ČR na webových stránkách www.magna.org. Portál zahrnuje veškeré části webové stránky, její podstránky, jejich obsah, zdrojové a strojové kódy tak, jak je v jakémkoliv čase dostupný a provozovaný na výše uvedené doméně (dále jen „Portál“).
 2. Poskytovatelem a provozovatelem Portálu je MAGNA ČR o.p.s., se sídlem Na Petřinách 2, 162 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 468. Pokud se v těchto Podmínkách vyskytuje pojem „MAGNA ČR“, „my“, „nás“ apod. rozumí se tím MAGNA ČRp.s.
 3. Součástí těchto Podmínek jsou i podmínky ochrany soukromí a tzv. Cookies policy či jiné dodatečné podmínky zveřejněné MAGNA ČR kdykoli během provozu Portálu, a to odkazem uvedeným v těchto Podmínkách nebo jiným vhodným způsobem. V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých podmínek uvedených v předešlé větě má obsah těchto Podmínek přednost.
 4. Používáním Portálu souhlasíte s obsahem těchto Podmínek.
 5. Akceptováním těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete, že jste podle platných právních předpisů České republiky, země Vašeho občanství nebo bydliště, oprávněni s MAGNA ČR uzavřít platnou smlouvu. V případě, že Portál používáte jako zástupce jiné osoby, akceptováním těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete, že jste platně a účinně oprávněni tuto osobu v nezbytném rozsahu zastupovat. Potvrzením těchto Podmínek za obchodní společnost nebo jinou právnickou osobu, potvrzujete a zaručujete, že jste oprávněni za tento subjekt uzavřít s MAGNA ČR platnou smlouvu. Pokud nejste podle práva země Vašeho občanství nebo bydliště plnoletí nebo oprávněni s MAGNA ČR uzavřít smlouvu na základě těchto Podmínek bez souhlasu zástupce, tak potvrzením těchto Podmínek potvrzujete a zaručujete, že máte souhlas zákonného zástupce nebo jiného relevantního zástupce k užívání Portálu a k potvrzení a akceptování těchto Podmínek. Zároveň potvrzujete a zaručujete, že jste schopni dodržovat a plnit veškerá pravidla, podmínky, povinnosti, závazky, vyhlášení a záruky, uvedená v těchto Podmínkách.
 6. Tyto Podmínky platí pro každého, kdo jakýmkoliv způsobem používá Portál.
 7. Jsme oprávněni tyto Podmínky kdykoliv měnit nebo upravovat. Takto změněné Podmínky budou platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na webových stránkách, případně v mobilní aplikaci Portálu (pokud bude vytvořena) a používáním Portálu (každým přihlášením se a použitím Portálu) vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami. S novým zněním Podmínek jste povinni se před dalším používáním Portálu seznámit.
 8. Pokud nesouhlasíte s jakýmikoliv podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách, tak nejste oprávněni používat Portál a jste povinni ukončit jeho používání. Váš přístup k Portálu může být v takové situaci omezen či zcela zablokován. V případě, že nejste spokojen s jakoukoliv částí Portálu nebo jeho funkcionalitou nebo se službami MAGNA ČR, tak jediným způsobem vyjádření nesouhlasu je přestat Portál používat.
 9. Ustanovení těchto Podmínek se v přiměřeném rozsahu použijí i při používání námi vytvořených programů a aplikací určených k přístupu k Portálu na jakýchkoliv zařízeních kdykoliv v budoucnu.

 

2. Podmínky používání Portálu

 1. Portál mohou používat pouze osoby starší 16-ti let. Pokud jste nedosáhli věku alespoň 16-ti let, nemůžete Portál používat.
 2. Jako uživatel Portálu se zavazujete:
  1. používat Portál výlučně povoleným způsobem, v souladu s těmito Podmínkami a/nebo platnými právními předpisy České republiky;
  2. dále nepředávat, nepronajímat, neposkytovat úplatně nebo bezúplatně Portál nebo jeho část třetím osobám bez souhlasu MAGNA ČR (např. jako „cloud computing“ nebo „Software as a service“) ani právo na používání Portálu žádným způsobem nezatížit.
 3. Jako uživatel Portálu nesmíte:
  1. shromažďovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s osobními údaji nebo jiným obsahem patřícím MAGNA ČR nebo jiným uživatelům Portálu pro jakýkoliv účel;
  2. bez výslovného souhlasu MAGNA ČR používat automatické prostředky a nástroje (roboty) na stahovaní, analýzu a získávání údajů, dat a obsahu Portálu, jejich třídění nebo využívání jinak než v souladu s těmito Podmínkami nebo se souhlasem MAGNA ČR, s výjimkou nekomerčních internetových vyhledávačů a nekomerčních veřejných archivů;
  3. neoprávněně přistupovat k počítačovému programu, systémům, serverům anebo infrastruktuře Portálu nebo jiným systémům MAGNA ČR, vykonávat činnost, která ohrožuje provoz Portálu, snižuje jeho kvalitu nebo narušuje jeho funkcionalitu;
  4. pokoušet se na Portál přihlásit jako jiný uživatel Portálu bez jeho výslovného souhlasu.
 4. Portál můžete používat pouze obvyklým způsobem, za použití internetových prohlížečů, případně prostřednictvím námi vytvořené mobilní aplikace (pokud bude vytvořena). Nevstupujte do Portálu jinak než prostřednictvím k tomu určených programů a rozhraní.
 5. Používání Portálu nesmíte zneužívat. Jsme oprávněni pozastavit nebo zrušit podle našeho vlastního uvážení také používání Portálu, které by odporovalo těmto Podmínkám nebo jinak podle našeho vlastního uvážení zasahovalo do provozu a používání Portálu.
 6. Jakékoliv restrikce uvedené v tomto článku Podmínek jsou obecně platné, kromě případů, kdy je určitý způsob použití Portálu umožněn obecně závaznými právními předpisy, a to v rozsahu zákonného povolení.
 7. V souvislosti s používáním Portálu můžeme do jednotlivých části Portálu umístit reklamu třetích stran. Rozsah umístněné reklamy jsme oprávněni měnit, případně rozšiřovat podle vlastního uvážení.
 8. Portál může využívat i jiné služby třetích stran. Používání takových služeb může být upraveno v podmínkách poskytovatelů těchto služeb.
 9. Portál může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a soubory. MAGNA ČR nekontroluje obsah těchto webových stránek a souborů a nenese žádnou odpovědnost za jejich obsah, služby a materiály na těchto webových stránkách umístěných.

 

3. Podmínky založeni a vedení uživatelského konta

 1. Níže uvedené podmínky se týkají uživatelského konta, které Vám bude vytvořeno po Vaší registraci na Portálu. S ohledem na to, že administrační systém je stále ve vývoji (předpokládané datum ukončení je únor 2019) jsou jednotlivá níže uvedená ustanovení tohoto článku platná ode dne ukončení vývoje tohoto systému. V období od 20.11.2018 do ukončení vývoje administračního systému se budete moci registrovat, ale samotné uživatelské prostředí s Vaším osobním profilem Vám bude zpřístupněno až po ukončení vývoje administračního systému.
 2. V souvislosti s poskytnutím daru je možné si na Portálu založit uživatelské konto.
 3. Uživatelské konto si můžete vytvořit vyplněním a odesláním registračního formuláře na Portálu při poskytovaní daru. Uživatelské konto Vám umožní používat některé další funkcionality Portálu, případně Vám umožní přistupovat k některým částem Portálu, které nejsou přístupné nezaregistrovaným dárcům, zejména části, ve kterých můžete blíže sledovat způsob použití Vašeho daru, sledovat kdy jste jakou částku darovali apod.
 4. Pokud si vytvoříte uživatelské konto na Portálu, přihlášení bude zabezpečeno heslem, které si zvolíte a nastavíte. Následně můžete provést změnu hesla.
 5. Vytvořením zákaznického (uživatelského) konta souhlasíte s tím, že budete odpovědni:
  1. za poskytnutí aktuálních, přesných a úplných informací vyžadovaných při registraci;
  2. za zachovávání přesnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informací;
  3. za provedení veškerých opatření k zabezpečení ochrany Vašeho hesla a konta.
 6. Pokud v rámci používání Portálu umožníte třetím osobám využívat Portál prostřednictvím Vašeho konta, zodpovídáte za to, že tyto třetí osoby se budou při používání Portálu řídit těmito Podmínkami. Porušení těchto Podmínek těmito osobami bude považováno za Vaše porušení těchto Podmínek.
 7. Pokud máte pocit nebo podezření, že bezpečnost Vašeho konta byla narušena a/nebo, že třetí osoba neoprávněně získala přístup k Vašemu kontu, bezodkladně kontaktujte MAGNA ČR na níže uvedené emailové adrese. Stejně tak pokud bude mít MAGNA ČR podezření, že bezpečnost Vašeho konta byla narušena a/nebo třetí osoba neoprávněně získala přístup k Vašemu kontu, MAGNA ČR je oprávněna bez dalšího přijmout dle vlastního uvážení veškerá potřebná bezpečnostní opatření (např. zablokuje Váš účet - v tomto případě majitel účtu musí požádat MAGNA ČR o jeho odblokování). MAGNA ČR neodpovídá za škody či jinou újmu, které Vám vzniknou v souvislosti s narušením bezpečnosti Vašeho konta nebo v důsledku toho, že třetí osoba neoprávněně získala přístup k Vašemu kontu.
 8. V případě zrušení nebo omezení funkčnosti Portálu, v souladu s těmito Podmínkami, může být Vaše uživatelské konto zablokováno nebo zrušeno, může Vám být zamezen přístup k tomuto kontu i jeho obsahu. MAGNA ČR Vám není povinna po zrušení konta zpřístupnit obsah uživatelského konta.
 9. Pokud si přejete své konto zrušit nebo vymazat, kontaktujte nás prosím na komunikace@magna.org.

 

4. Práva k Portálu a obsahu

 1. Výlučným vlastníkem a držitelem všech majetkových práv a ostatních práv duševního vlastnictví Portálu a všem jeho částem, obsahu Portálu, ochranným známkám a logům Portálu, je výlučně MAGNA ČR.
 2. Přijetím těchto Podmínek a používáním Portálu nenabýváte žádná majetková práva, licence, sublicence nebo jiná práva k Portálu (zejména ne právo upravovat, měnit, zasahovat do Portálu, zpracovat, adaptovat a vytvářet odvozená díla, vytvářet kopie Portálu, Portál nebo jeho kopie dále distribuovat apod.). Portál a všechny jeho součásti, včetně fotografií, videí, grafických prvků, jejich rozložení, textů, rozhraní a jiných součástí Portálu jsou chráněny podle práva České republiky a mezinárodních smluv v oblasti práv duševního vlastnictví. Jakékoliv použití Portálu jinak něž v souladu s těmito Podmínkami vyžaduje písemný souhlas MAGNA ČR. Nejste oprávněni bez souhlasu MAGNA ČR používat značky a logo MAGNA ČR ani používat jiné grafické prvky Portálu.
 3. Nejste oprávněni měnit zdrojový nebo strojový kód Portálu a snažit se o jejich zpětný překlad a ani jinak zasahovat do jeho funkcionalit. Portál není poskytován pod žádnou z volně šiřitelných licencí (GNU GPL a jiné volně šiřitelné licence).

 

5. Modifikace Portálu

 1. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, doplnit, pozastavit nebo ukončit provozování Portálu nebo jakékoliv jeho části. Stejně tak si vyhrazujeme právo přidat nová omezení či podmínky vztahující k používání Portálu.
 2. Nejste oprávněni domáhat se jakýchkoliv nároků, náhrad škod, ztrát nebo odškodnění vůči MAGNA ČR v souvislosti se změnou, doplněním, pozastavením nebo ukončením provozování Portálu nebo jakékoliv jeho části nebo v souvislosti s Vašim používáním Portálu.

 

6. Odpovědnost

 1. MAGNA ČR nezaručuje, že:
  1. Portál bude k dispozici včas, bez přerušení a bez chyb;
  2. Portál bude kompatibilní a bude bez vad spolupracovat s jiným hardwarem, softwarem, systémem nebo daty;
  3. chyby Portálu budou odstraněny řádně a včas.
 2. MAGNA ČR neodpovídá za vady Portálu a neposkytuje záruku za jakost Portálu či jiné obdobné záruky.
 3. MAGNA ČR Portál provozuje a poskytuje v stavu v jakém je („as is“) bez jakýchkoliv záruk a vyhlášení.
 4. MAGNA ČR, členové jejích statutárních orgánů, ředitelé, zaměstnanci, pracovníci, zástupci a dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (včetně ušlého zisku), poškození dobrého jména nebo dat, vyplývající z používání Portálu, dostupnosti, spoléhání se na užívání, vlastnosti a funkce Portálu, nemožnosti užívat Portál, změny nebo blokace Portálu, a to i v případě, že jste nás na tuto skutečnost upozornili.
 5. MAGNA ČR nenese odpovědnost za poruchovost, chyby, nefunkčnost, výluky nebo výpadky Portálu, jež jsou způsobeny poruchami, chybami, nefunkčností, výlukami nebo výpadky Vašich systémů, veřejné komunikační sítě nebo dodávek elektrické energie.
 6. Pokud je Vám na Portál poskytnuta určitá záruka podle příslušné jurisdikce, v takovém případě Vám poskytujeme výlučně záruku v tomto rozsahu a v ostatním rozsahu záruku vylučujeme.

 

7. Darování

 1. Poskytnutím daru vzniká mezi Vámi a MAGNA ČR darovací smlouva podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
 2. Po poskytnutí daru si můžete na Portálu vyžádat Potvrzení o daru, které Vám umožní daňové zvýhodnění dárce.

Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o dani z příjmů“):

 • Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000,-- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové přiznání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového přiznání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.
 • Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů): Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000,-- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy o dar ve výši alespoň 2.000,-- Kč.
 1. MAGNA ČR vynaloží maximální úsilí k tomu, aby co možná nejvíce z darovaných finančních prostředků bylo použito k účelu, na který jste je darovali. MAGNA ČR si však vyhrazuje právo rozhodnout, že darované prostředky využije i na jiné humanitární nebo charitativní projekty ve výjimečných případech (např. v případě živelné katastrofy, humanitární nebo krizové situace). Část z darovaných prostředků může MAGNA ČR použít na úhradu nezbytných nákladů spojených s fungováním MAGNA ČR.
 2. O vrácení daru máte právo požádat pouze za splnění podmínek podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

 

8. Závěrečná ustanovení

 1. Nejste oprávněni převést nebo postoupit jakékoliv práva z těchto Podmínek na třetí osobu bez souhlasu MAGNA ČR.
 2. Tyto Podmínky obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi Vámi a MAGNA ČR ohledně používání Portálu a nahrazují jakékoliv předchozí písemné nebo ústní dohody nebo ujednání mezi Vámi a MAGNA ČR ohledně používání Portálu.
 3. Žádné neuplatnění jakéhokoliv práva nebo nároku podle těchto Podmínek ze strany MAGNA ČR neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a MAGNA ČR je oprávněna kdykoliv takové právo nebo nárok uplatnit.
 4. Pokud by některá ustanovení těchto podmínek a smlouvy uzavřené mezi Vámi a MAGNA ČR měla být neplatná již v čase jejího uzavření, nebo pokud se stanou neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek. Místo neplatných ustanovení Podmínek se použijí ustanovení občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu neplatných ustanovení.
 5. Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická zpráva se považuje za doručenou jejím doručením do e-mailové schránky adresáta. Pro doručování písemností poštou platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli. Důkazní břemeno nese odesílatel. Pro zásilky doručované prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považovány za doručené okamžikem převzetí adresátem. V případě neúspěšného doručení kurýrní službou platí, že okamžikem doručení je uplynutí třetího dne po prvním pokusu o doručení zásilky, přičemž pokus o doručení se prokáže potvrzením či prohlášením doručovatele – kurýrní služby.
 6. Na základě těchto podmínek vzniká mezi Vámi a MAGNA ČR smluvní vztah, řídící se právním řádem České republiky. Všechny spory týkající se nároků vyplývajících z těchto Podmínek nebo používání Portálu či související s těmito Podmínkami nebo Portálem budou rozhodovány soudy České republiky. Vy i MAGNA ČR souhlasíte s tím, že případné spory budou podléhat pravomoci těchto soudů.
 7. V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese komunikace@magna.org.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím