Zásady ochrany soukromí na webovém portálu humanitární organizaci MAGNA ČR

 

Informace o zpracování osobních údajů  

Tyto zásady ochrany soukromí jsou platné od 25.5.2018.

Záleží nám na ochraně Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů. Proto si prosím pozorně přečtěte tyto zásady/podmínky ochrany soukromí (dále jen „Podmínky ochrany soukromí“ nebo zkráceně jen „Podmínky“). V těchto Podmínkách naleznete informace o tom, za jakými účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovávány (tzn. čí a jaké osobní údaje jsou zpracovávány) a na jakém právním základě jsou Vaše údaje zpracovávány. Tento dokument dále obsahuje informace o tom, jaká Vám náleží ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů práva a jakým způsobem je vůči správci MAGNA ČR můžete uplatnit.

Obecně prospěšná společnost MAGNA ČR o.p.s., IČ: 27643026, se sídlem Na Petřinách 2, 162 00 Praha 6, Česká republika, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 468, chrání veškeré zpracované osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s požadavky Nařízení GDPR. MAGNA ČR je ve smyslu nařízení GDPR správcem Vašich osobních údajů, tj. zpracovává, shromažďuje, uchovává či jinak využívá Vaše osobní údaje pro výkon své obecně prospěšné činnosti.

Pokud se v těchto Podmínkách vyskytuje pojem „MAGNA ČR“, „my“, „nás“, „Správce“ apod. rozumí se tím obecně prospěšná společnost MAGNA ČR o.p.s..

Kontaktní adresa správce:

MAGNA ČR o.p.s. IČ: 27643026, Adresa: Na Petřinách 2, 162 00 Praha 6, Česká republika. V případě jakýchkoliv otázek, dotazů nebo žádostí týkajících se ochrany osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: komunikace@magna.org

Pro účely těchto Podmínek mají následující pojmy tento význam:

GDPR“ znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Portálem“ se rozumí portál humanitární organizace MAGNA ČR na webových stránkách na internetové doméně www.magna.org. Portál zahrnuje veškeré části webové stránky, její podstránky, jejich obsah, zdrojové a strojové kódy tak, jak je v jakémkoliv čase dostupný a provozovaný na výše uvedené doméně.

Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů. Správcem se pro účely této informace rozumí MAGNA ČR.

„Subjektem údajů“ se rozumí fyzické osoby, jejichž Osobními údaji správce disponuje při činnostech, které souvisejí s vlastní podnikatelskou aktivitou nebo dalšími činnostmi, které Správce vykonává.

Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR.

„Zpracováním osobních údajů“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 

1. Jaké Osobní údaje a jiné údaje o Vás zpracováváme?

 1. Údaje, které nám sami poskytnete nebo které získáme z Vašich úkonů:

Osobní údaje nám poskytujete v případě, že

 1. se rozhodnete na Portálu vyplnit některý z formulářů pro zasílání zpráv přímého marketingu (newsletter) (emailová adresa);
 2. vyplníte Vaše údaje do registračního formuláře pro založení uživatelského konta a tyto údaje odešlete (jméno, příjmení, emailová adresa, připadne telefonní číslo, adresa, firemní údaje);
 3. darujete jakoukoliv finanční částku (výše daru, číslo účtu v případě, že platbu provedete bankovním převodem);
 4. se rozhodnete nás kontaktovat prostřednictvím emailu.

Výše uvedené (a jakékoliv jiné) Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně a jste povinni sami zvážit do jaké míry tyto Osobní údaje poskytnete. V případě neposkytnutí některých Osobních údajů však MAGNA ČR nemůže reagovat na Váš podnět či žádost nebo s Vámi nemůže uzavřít smlouvu, která vzniká registrací uživatelského konta.

Odpovídáte za správnost, úplnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů a MAGNA ČR se bude na správnost, úplnost a pravdivost těchto Osobních údajů spoléhat. MAGNA ČR neodpovídá za žádné škody nebo jinou újmu, které by Vám nebo jakékoliv třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů.

 1. Údaje, které získáváme z Vašeho používaní Portálu

MAGNA ČR může získávat i údaje, které umožňují Vaši identifikaci nepřímo. Jde především o následující údaje:

 1. data logů, které představují data a informace, jež jsou našimi servery automaticky ukládány kdykoliv přistupujete k Portálu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, jež uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách trávíte a jiné);
 2. informace získané prostřednictvím souborů cookies a jiných programů na monitorovaní uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích programů našich partnerů nebo provozovatelů sociálních sítí;
 3. informace, které získáme prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami, jako např. Facebook „Libí se mi“ (Like Button) apod.

Výše uvedené údaje neumožňují samy o sobě identifikovat konkrétní žijící fyzickou osobu. Výše uvedené údaje se stávají Osobními údaji v okamžiku, kdy je přiřadíme ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné žijící fyzické osobě, např. v některých případech používání Portálu s přihlášeným uživatelským kontem.

 

2. Jakým způsobem a za jakými účely zpracováváme Vaše Osobní údaje?

MAGNA ČR jakožto Správce zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu a v souladu s těmito Podmínkami a za níže uvedenými účely.

 1. Plnění smluvních povinností

MAGNA ČR zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu v jakém jste vyplnili jednotlivá pole registračního formuláře při vytvoření a vedení uživatelského konta, a to za účelem plnění smlouvy mezi Vámi a MAGNA ČR, která vzniká vytvořením uživatelského konta v souladu s „Podmínkami používání webového portálu humanitární organizace MAGNA ČR“ a plnění jednotlivých závazků MAGNA ČR při provozu služeb prostřednictvím Portálu ve standardech a kvalitě stanovených MAGNA ČR, evidence smluvních stran, řešení podnětů a jiných Vašich požadavků a našich závazků.

Kromě případů, kdy anonymně darujete MAGNA ČR libovolnou částku, správce zpracovává Vaše Osobní údaje též za účelem plnění darovací smlouvy mezi Vámi a MAGNA ČR, která vzniká poskytnutím daru, a to za účelem evidence dárců.

Zákonným důvodem výše uvedeného zpracování je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, zejména darovací smlouvy, v souvislosti s poskytnutím daru a smlouvy, jež vzniká vytvořením uživatelského konta.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivá zpracovávání. Vaše Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu existence Vašeho uživatelského konta a následně po dobu 3 let od zániku Vašeho uživatelského konta, a to z důvodu obrany proti Vašim případným nárokům. Osobní údaje týkající se Vašeho daru budeme zpracovávat po dobu určenou obecně závaznými právními předpisy. Údaje o jednotlivých transakcích, provedených platební kartou budeme uchovávat po dobu minimálně 10 let, která je nezbytná ke splnění smluvní povinnosti mezi námi a poskytovatelem platební brány (bankou). Po uplynutí uvedených dob jsou Osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým a skartačním plánem, vydaným (pokud bude vydán) v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 1. Zasílání zpráv za účelem přímého marketingu (newslettery)

MAGNA ČR zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem zasílání zpráv přímého marketingu (newsletterů) na Vaši e-mailovou adresu, abychom Vás informovali o novinkách a aktuálních informacích o produktech a projektech MAGNA ČR.

Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem, dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na realizaci přímého marketingu s cílem poskytovat Vám informace a nabízet produkty, jež mohou pro Vás být relevantní a zajímavé.

Vaše Osobní údaje budeme pro tento účel zpracovávat po dobu, než se odhlásíte ze zasílání zpráv přímého marketingu, nebo podáte námitky proti zpracování Vašich osobních údajů pro uvedený účel na uvedenou adresu nebo e-mailovou adresu Správce.

 1. Poskytování, zlepšování a optimalizace provozu Portálu

MAGNA ČR zpracovává Vaše Osobní údaje včetně údajů získaných z Vašeho používání Portálu specifikovaných výše, a to pro účely poskytování, zlepšování a optimalizaci provozu Portálu, pro zlepšení  komfortu při jeho používání, pro zabezpečení technické podpory Portálu, analytického a statistického vyhodnocení používání Portálu a profilování, zjištění a zabránění zneužívání Portálu (včetně prevence před podvody, bezpečnostními incidenty a jinými podobnými aktivitami), vyhodnocení rizik a plnění zákonných povinností.

Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem, dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na zajištění řádného provozu Portálu a optimalizaci jeho funkcionalit, jakož i plnění smlouvy, jež vznikla vytvořením uživatelského konta.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu v závislosti na typu Osobních údajů, maximálně však po dobu existence Vašeho uživatelského konta a po dobu 3 let od zániku Vašeho uživatelského konta z důvodu obrany proti Vašim případným nárokům.

Nadepsanému zpracování můžete zabránit zakázáním používání nebo ukládání souborů cookies ve Vašem zařízení tak, že změníte nastavení Vašeho prohlížeče. Některé funkce Portálu však nemusí potom fungovat správně.

Taktéž můžete odstranit soubory cookies, které se uložily ve Vašem zařízení. Rovněž můžete zvolit prohlížení našeho Portálu v „privátním režimu“, jenž omezí rozsah údajů ukládaných soubory cookies. Bližší informace o používaní souborů cookies naleznete zde.

 1. Odpovídáni na otázky, žádosti, dotazy a podněty

MAGNA ČR zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, telefonní číslo a případně veškeré další údaje, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím formuláře pro otázky nebo prostřednictvím emailu pro účely kontaktu s Vámi, jakož i pro účely vyřízení Vašeho dotazu, žádosti nebo podnětu, případně k jiné činnosti související s Vaší žádostí, dotazem nebo podnětem.  

Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je v tomto případě náš oprávněný zájem, dle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, na zajištění fungování a administrativy MAGNA ČR a poskytování pomoci a podpory dárcům.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší žádosti, dotazu nebo podnětu nebo po dobu nezbytnou pro přijetí určitého opatření v souvislosti s Vaší žádostí, dotazem nebo podnětem, ne však po dobu delší než 3 let. Po uplynutí uvedených dob budou uvedené Osobní údaje zlikvidovány.

 1. Vyřizování žádostí v souvislosti s uplatňováním práv Subjektů údajů podle GDPR

MAGNA ČR zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa a případně veškeré další údaje, které se nám rozhodnete poskytnout prostřednictvím formuláře pro otázky nebo prostřednictvím emailu pro účely přezkoumání, posouzení, vykonání činností, vyřízení a informování Vás o vyřízení Vaší žádosti týkající se uplatnění některých práv podle článků 15 až 22 GDPR.

Právním základem pro zpracování Vašich Osobních údajů je v tomto případě plnění naší zákonné povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Vaše Osobní údaje budou v tomto případě zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let ode dne doručení předmětné žádosti.


3. Komu zpřístupňujeme Vaše Osobní údaje?

MAGNA ČR zpřístupňuje Vaše Osobní údaje v následujících případech:

 • pokud taková povinnost MAGNA ČR vyplývá z platných právních předpisů, zejména na žádost orgánů činných v trestním řízení, soudů, soudním exekutorům, insolvenčním správcům, státním orgánům a jiným subjektům veřejné moci v případech, kdy příslušné právní předpisy ukládají Správci povinnost poskytnout předmětné Osobní údaje;
 • pokud je to nezbytné pro splnění našich povinností a při zabezpečení našich oprávněných zájmů, zejména našim advokátům, poradcům, auditorům, poskytovatelům IT služeb, marketingovým a reklamním agenturám apod.

S osobami, které mají postavení Zpracovatele Osobních údajů uzavíráme, v souladu s článkem 28 odst. 3 GDPR, smlouvy o zpracování Osobních údajů a Zpracovatelé zpracovávají Osobní údaje vždy na základe pokynů a ve jménu MAGNA ČR. Všichni naši Zpracovatelé zpracovávají Osobní údaje v souladu s nařízením GDPR a těmito Podmínkami.

Při zpracovaní Vašich Osobních údajů nedochází k jejich přenosu mimo Evropský hospodářsky prostor.

 

4. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Osobních údajů?

Jako Subjekt údajů máte ve vztahu ke zpracovaným Osobním údajům následující práva. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

 1. Právo na přístup k Osobním údajům

Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, dle čl. 15 GDPR, zejména máte právo požadovat od MAGNA ČR potvrzení, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k následujícím informacím (opakované zpřístupnění Osobních údajů může MAGNA ČR zpoplatnit):

 • účely zpracování Osobních údajů;
 • kategorie dotčených Osobních údajů;
 • identifikace příjemce nebo kategorie příjemce, kterému byly nebo mají být Osobní údaje poskytnuty zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, pokud je to možné;
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od MAGNA ČR opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 1. Právo na opravu Osobních údajů

Máte právo požadovat od MAGNA ČR, aby bez zbytečného odkladu opravila nesprávné Osobní údaje, které se Vás týkají a se zřetelem k účelu zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.

 1. Právo na výmaz Osobních údajů

Máte právo požadovat od MAGNA ČR aby bez zbytečného odkladu vymazala Osobní údaje, které se Vás týkají pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování, a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování;
 • byly Vaše Osobní údaje zpracovány protiprávně;
 • existuje důvod pro výmaz za účelem splnění právní povinnosti stanovené nařízením GDPR, příslušným předpisem nebo v mezinárodní smlouvě, kterou je Česká republika vázána; nebo
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR (nabídka služeb informační společnosti dítěti).
 1. Právo na omezení zpracování Osobních údajů

Máte právo požadovat od MAGNA ČR, aby omezila zpracování Vašich Osobních údajů pokud:

 • popíráte přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby MAGNA ČR mohla přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování Osobních údajů je protiprávní, odmítáte výmaz Osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití;
 • MAGNA ČR už nepotřebuje Osobní údaje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody MAGNA ČR převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 1. Právo na přenos Osobních údajů

Máte právo požadovat od MAGNA ČR, aby Vám poskytla Osobní údaje, které se Vás týkají v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, aby MAGNA ČR přenesla tyto Osobní údaje jinému správci, ale pouze za předpokladu, že zpracováni osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy a zároveň se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů, pokud se tyto týkají zpracování na základě oprávněného zájmu MAGNA ČR, tj. zejména pro účely přímého marketingu. Na základě Vaší námitky vyhodnotíme, jestli s ohledem na Vaši konkrétní situaci, převažuje zájem na ochraně Vašeho oprávněného zájmu, Vašich práv a svobod nad ochranou našich oprávněných zájmů, které sledujeme zpracováváním Vašich Osobních údajů nebo pro účely určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

 1. Právo podat stížnost dozorovému úřadu

V případě pochybností o způsobu zpracování Vašich Osobních údajů Správcem, máte právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost.

 

5. Zabezpečení Osobních údajů

 1. Veškeré Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme jsou chráněny přiměřenými technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto Osobních údajů. Neustále zlepšujeme a implementujeme nová administrativní, technická a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti Osobních údajů.
 2. Bez ohledu na všechny naše opatření je potřeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu, ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže byť 100 % bezpečné.
 3. Části Portálu mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani provozovány společností MAGNA ČR. MAGNA ČR nemá žádnou kontrolu nad těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje ke získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich Osobních údajů.

 

6. Změny Podmínek

 1. Jsme oprávněni tyto Podmínky ochrany soukromí kdykoliv měnit nebo upravovat.
 2. Pokud provedeme jakékoliv změny v těchto Podmínkách, umístíme nové Podmínky ochrany soukromí na Portálu a podle potřeby Vás o změně Podmínek ochrany soukromí budeme informovat i prostřednictvím emailu.
 3. Takto změněné Podmínky ochrany soukromí budou platné a účinné ode dne, který určíme jako den jejich platnosti a účinnosti a používáním Portálu (každou návštěvou stránky) vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami ochrany soukromí.

 

7. Kontaktujte nás

 1. Pokud máte jakékoliv dotazy, připomínky či podněty k těmto Podmínkám ochrany soukromí, chcete odvolat souhlas nebo uplatnit Vaše práva, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové zprávy na e-mailové adrese: komunikace@magna.org.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím