KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Report aktivít 2018

Misia MAGNA v Konžskej demokratickej republike je najväčšou z našich operácií vo svete. MAGNA v krajine pracuje od roku 2009 a v roku 2018 sme po celej krajine realizovali 6 projektov, ktoré prispievajú k znižovaniu chorobnosti a úmrtnosti, podvýživy, negatívnym účinkom HIV a pomáhajú obetiam sexuálneho násilia.

Projekty sú zamerané na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, najmä na deti do 5 rokov, matky, tehotné a dojčiace ženy, ako aj dievčatá.

Zo šiestich realizovaných projektov sa tri týkali výživy, najmä výživy založenej na komunitných aktivitách a starostlivosť pri akútnej ťažkej podvýžive, jeden projekt sme realizovali v oblasti zdravia matiek a dojčiat a dva projekty v oblasti zdravia a sexuálneho násilia. Tieto projekty sme realizovali v provinciách Equatoria, Kinshasa a Kasai Central.

Aktivity v číslach

58 505 ambulantných konzultácií

2 084 liečených obetí sexuálneho násilia

1 610 ťažko podvyživených detí prijatých  do programov výživy

31 750 senzibilizovaných tehotných a dojčiacich žien

123 vyškolených zdravotníckych pracovníkov

172 výjazdov mobilných kliník

Situácia v krajine

Konžská demokratická republika prežila desaťročia mnohých prekrývajúcich sa kríz a vážnych obmedzení lekárskych kapacít. Rok 2018 bol poznačený ďalším nárastom extrémneho násilia a častým výskytom ďalekosiahlych chorôb.

Humanitárna situácia v Kongu sa v roku 2018 zhoršovala a postihla milióny ľudí. Politická nestabilita, blížiace sa prezidentské voľby, boje medzi pravidelnou armádou a rebelmi, pokračujúce násilie, nedostatočné zdroje, opakované epidémie eboly, všetky tieto faktory prispeli k jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete. Podľa odhadov sa počet ľudí v núdzi v roku 2018 zvýšil na viac ako 13 miliónov, pričom viac ako 60% z nich boli deti do 18 rokov. S nedostatkom potravín bojuje 9,9 milióna a s podvýživou vyše 4,5 milióna ľudí. V roku 2018 bolo v Kongu tiež 10,5 milióna ľudí, ktorí potrebovali zdravotnú starostlivosť.

Situácia v Kongu bola zásadne ovplyvnená dvoma epidémiami eboly. Prvá bola vyhlásená v máji v provincii Equatoria. Po 42 dňoch sa ju podarilo zastaviť s bilanciou 54 zaregistrovaných prípadov nákazy a viac ako 30 mŕtvymi. Prvýkrát sa uskutočnila vakcinácia experimentálnou vakcínou a podľa humanitárnych aktérov pomohla rýchlo zastaviť šírenie z ohniska.

Druhá epidémia, desiata v histórii Kongu, vypukla v provincii Severné Kivu, na severovýchode krajiny, v auguste 2018. Je oveľa závažnejšia a doteraz sa ju nepodarilo zastaviť. Ide o najväčší výskyt eboly v krajine a druhý najväčší v histórii na svete. Dňa 17. júla 2019 bola vyhlásená medzinárodná núdzová situácia v oblasti verejného zdravia. Epidémia eboly sa rýchlo zhoršuje v dôsledku útokov ozbrojených skupín, odolnosti komunity voči prijatým opatreniam a geografického šírenia choroby. Do konca roku 2018 bolo zaregistrovaných približne 700 prípadov s takmer 500 úmrtiami.

Projekty MAGNA sú priamo zamerané na posilnenie štátneho zdravotného systému krajiny a realizujú sa v spolupráci s existujúcimi zdravotníckymi štruktúrami a zdravotníckym personálom. MAGNA poskytuje odborné znalosti prostredníctvom budovania kapacít, vybavenia a podpory prevádzky. Vo všetkých projektoch úzko spolupracujeme s vládnymi partnermi na zabezpečení ich udržateľnosti.

Provincia Equator

Zdravotná zóna Iboko (8 zdravotných zón), Bikoro

MAGNA realizovala projekt na prevenciu chronickej podvýživy, ktorý pomáha znižovať mieru chronickej podvýživy u detí od narodenia do 23 mesiacov.

Projekt sa realizoval hlavne v komunitách, kde sa uskutočňovali preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti komunity bojovať proti podvýžive prostredníctvom: podpory dojčenia a kŕmenia malých detí (IYCF) a iných základných rodinných praktík (EFP), monitorovania a podpory rastu a zvyšovania informovanosti komunitných lídrov o prežití a vývoji dieťaťa. V zdravotníckych zariadeniach sme tiež liečili prípady ťažkej akútnej podvýživy.

V druhej fáze projektu sme sa zamerali na pomoc komunitným orgánom pri realizácii aktivít miestneho plánu boja proti podvýžive a pri zvládaní a liečbe ťažkej akútnej podvýživy detí do 5 rokov.

Kinshasa

Zdravotná zóna Nsele

Realizovali sme komunitný projekt prevencie chronickej podvýživy so zemepisným pokrytím 15 zdravotných zón. Celkovým cieľom projektu bolo pomôcť znížiť mieru chronickej podvýživy u detí od narodenia do 23 mesiacov.

Pomáhali sme komunitným orgánom pri realizácii aktivít miestneho plánu boja proti podvýžive (VAD, podporné skupiny, demonštrácie varenia, komunitné diskusie) Rovnako sme sa starali a liečili deti do 5 rokov s ťažkou akútnou podvýživou.

Zdravotné zóny v Bumbu

Projekt bol zameraný na posilnenie zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa. Táto intervencia bola zameraná na zmeny správania v zdravotníctve a rodinné / komunitné aktivity zlepšujúce lekársku starostlivosť o matku, dieťa a novorodenca. (prenatálna starostlivosť, postnatálna starostlivosť a predškolské konzultácie, frekvencia a zlepšovanie kvality starostlivosti o matku, dieťa a novorodenca, aktívne riadenie tretej fázy pôrodu, urgentná pôrodnícka a novorodenecká starostlivosť, pôrod, používanie antikoncepčných metód, identifikácia výstražných znakov, plánovanie rodiny, kŕmenie novorodencov a malých detí atď.).

Prepojenie medzi komunitnou úrovňou a zdravotníckym zariadením je v Kongu rozhodujúce. Vzhľadom na nízku mieru využívania komunitných služieb je dôležité, aby zainteresované strany v komunite zvyšovali informovanosť o dôležitosti zdravotného stavu.

Provincia Kasai Central

Zdravotné zóny Ndekesha a Bilomba

V oblasti po vypuknutí krízy sa realizoval projekt prevencie a riadenia rodovo podmieneného násilia. Zaobchádzanie s obeťami rodovo podmieneného násilia bolo zamýšľané holisticky. Obete neprejavovali väčší záujem o psychosociálnu starostlivosť, a ich stav ich nútil vyhľadávať iba lekársku starostlivosť. Počiatočná podpora preto bola poskytnutá počas lekárskych konzultácií s cieľom pomôcť obetiam SGBV. Násilie založené na rodovej príslušnosti sa v regióne Kasai často tají a časté sú dohody oboch zainteresovaných rodín. Vďaka zintenzívneniu senzibilizácie populácia pochopila dôležitosť odsúdenia a zdieľania príbehov SGBV, ktoré sú súčasťou rehabilitácie.

Zdravotné zóny Dibaya, Katoka a Tshikaji

Program bol zameraný na zníženie sexuálneho násilia, prijatím sociokultúrnych postojov a noriem, ktoré rešpektujú rodovú rovnosť, posilnenie postavenia a odolnosť obetí prostredníctvom holistickej podpory a posilnenia koordinácie na vnútroštátnej úrovni. Komunity sme vyzvali, aby prostredníctvom kampaní na zvyšovanie povedomia, aktívneho zapojenia vedúcich komunít, ženských organizácií a obetí, ako sprostredkovateľov zmeny prijali úctivé postoje a podporovali rodovú rovnosť. Okrem toho je súčasťou otázka komplexného prístupu (lekárska, psychosociálna, právna, sociálno-ekonomická reintegrácia a presídlenie) k potrebám obetí GBV s cieľom zmierniť následky a zraniteľnosť obetí.

Zdravotné zóny Ndekesha a Luambo

Realizácia projektu rozšírenie ponuky starostlivosti o zdravie matiek a detí sa začalo stretnutiami organizovanými s politickými a správnymi orgánmi v cieľových oblastiach s cieľom zistiť skutočné potreby príslušných komunít. Pri diskusiách sme zaznamenali, že komunity sa veľmi často nezmieňujú o rodovom násilí. Prípady znásilnenia a fyzického napadnutia sa podľa kľúčových informátorov a vedúcich komunít vyskytujú často.

MAGNA revitalizovala komunitné siete a tieto sú platformami, na zapojenie komunít do senzibilizácie a informovanosti.

MAGNA tiež zriadila mobilnú kliniku. Vzhľadom na veľkú vzdialenosť medzi zdravotnými zónami zahrnutými v projekte sme museli nasadiť aj druhú mobilnú kliniku, aby sme poskytli potrebnú liečbu všetkým ľuďom v spádových oblastiach.

Prípady rodovo podmieneného násilia s znásilnení, boli z lekárskeho a psychosociálneho hľadiska zvládané lepšie, hoci v druhom prípade sa naďalej vynakladá úsilie, aby príjemcovia pochopili dôležitosť informovania o takýchto udalostiach.

Informovaním o výžive sme tehotné ženy, dojčiace matky a detské opatrovateľky a celú populáciu všeobecne viedli k pochopeniu dôležitosti používania základných rodinných praktík k prevencii chorôb.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
97%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem