Podmienky používania webového portálu humanitárnej organizácie MAGNA

 

 

Tieto podmienky sú platné od 25. 5. 2018.

Prečítajte si prosím tieto podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní webového portálu humanitárnej organizácie MAGNA sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „Podmienky“). Používanie Portálu nie je nevyhnutné na to, aby ste mohli darovať finančné prostriedky na akýkoľvek projekt či program humanitárnej organizácie MAGNA.

 

1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky upravujú podmienky, za ktorých prevádzkujeme a poskytujeme portál humanitárnej organizácie MAGNA na webových stránkach na internetovej doméne www.magna.sk. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne (ďalej len „Portál“).
 2. Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my - MAGNA, občianske združenie, so sídlom Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, zaregistrované na MV SR dňa 14.05.2001, č. spisu: VVS/1-900/90-18491. Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „MAGNA“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli MAGNA, občianske združenie.
 3. Súčasťou Podmienok sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookies policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené MAGNA počas prevádzky Portálu, ako odkaz v týchto Podmienkach alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto Podmienok má prednosť.
 4. Používaním Portálu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
 5. Akceptovaním týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s MAGNA uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Ak používate Portál ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto Podmienky za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s MAGNA platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s MAGNA uzavrieť zmluvu na základe týchto Podmienok bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Podmienok. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach.
 6. Tieto Podmienky platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál.
 7. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií Portálu (ak bude vytvorená) a používaním Portálu (každým prihlásením sa do a použitím Portálu) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. Ste povinný sa s novými Podmienkami pred ďalším používaním Portálu oboznámiť.
 8. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek podmienkami uvedenými v týchto Podmienkach, potom Portál nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie Portálu. Váš prístup k Portálu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou Portálu alebo jej funkcionalitou alebo so službami MAGNA potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Portál používať.
 9. Ustanovenia týchto Podmienok sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na Portál na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

2. Podmienky používania Portálu

 1. Používanie Portálu je možné až od 16 rokov veku. Ak nemáte aspoň 16 rokov, nemôžete Portál používať.

 2. Ako užívateľ Portálu sa zaväzujete:

  a. používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
  b. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu MAGNA (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

 3. Ako užívateľ Portálu nesmiete

  a. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim MAGNA alebo iným užívateľom Portálu pre akýkoľvek účel;
  b. bez výslovného súhlasu MAGNA používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo so súhlasom MAGNA s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
  c. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom MAGNA alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jeho kvalitu alebo narušuje jeho funkcionalitu;
  d. pokúšať sa do Portálu prihlásiť ako iný používateľ Portálu bez jeho výslovného súhlasu.

 4. Portál smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie Portálu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do Portálu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.

 5.  Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu.

 6. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Podmienok platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.

 7. V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých častí Portálu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať.

 8. Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.

 9. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. MAGNA nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedná za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

3. Podmienky založenia a vedenia užívateľského konta

 1. Na Portáli je možné založiť si užívateľské konto v súvislosti s poskytnutím daru.
 2. Užívateľské konto si môžete vytvoriť vyplnením a odoslaním registračného formulára na Portáli pri poskytovaní daru. Užívateľské konto Vám umožní používať niektoré ďalšie funkcionality Portálu, prípadne Vám umožní pristupovať k niektorým častiam Portálu, ktoré nie sú prístupné nezaregistrovaným darcom, najmä časti, v ktorých môžete bližšie sledovať použitie Vášho daru, sledovať koľko a kedy ste darovali.
 3. Ak si vytvoríte užívateľské konto na Portáli, prihlásenie bude zabezpečené automaticky vygenerovaným heslom, ktoré Vám bude zaslané na Vami uvedenú emailovú adresu. Následne môžete využiť zmenu hesla. Odporúčame použiť heslo, ktoré obsahuje kombináciu veľkých a malých písmen, číslic a iných znakov nepriraditeľných k Vašej osobe alebo Vášmu kontu.
 4. Vytvorením zákazníckeho konta súhlasíte a budete zodpovedný:

  a. za poskytnutie aktuálnych, presných a úplných informácii vyžadovaných pri registrácii;
  b. za zachovávanie presnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informácii;
  c. za vykonávanie všetkých opatrení k zabezpečeniu ochrany Vášho hesla a konta.

 5. Pokiaľ v rámci používania Portálu umožníte tretím osobám využívať Portál prostredníctvom Vášho konta, zodpovedáte za to, že takéto tretie osoby sa budú pri používaní Portálu riadiť týmito Podmienkami. Porušenie týchto Podmienok týmito osobami sa bude považovať za porušenie týchto Podmienok Vami.
 6. Ak máte pocit alebo podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, bezodkladne prosím kontaktujte MAGNA. Rovnako ak bude mať MAGNA podozrenie, že bezpečnosť Vášho konta bola narušená a/alebo tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu, prijme MAGNA potrebné bezpečnostné opatrenia (napr. zablokuje Váš účet, v tomto prípade majiteľ účtu musí požiadať MAGNA o jeho odblokovanie). MAGNA nezodpovedá za škody, ktoré Vám vzniknú v súvislosti s narušením bezpečnosti Vášho konta alebo v dôsledku toho, že tretia osoba neoprávnene získala prístup k Vášmu kontu.
 7. V prípade zrušenia alebo obmedzenia funkčnosti Portálu v súlade s týmito Podmienkami môže byť Vaše užívateľské konto zablokované alebo zrušené a môže Vám byť zamedzený prístup k užívateľskému kontu a akémukoľvek obsahu konta. MAGNA nie je povinná po zrušení konta sprístupniť Vám obsah užívateľského konta.
 8. Ak si želáte svoje konto zrušiť alebo ho vymazať kontaktujte nás prosím na komunikacia@magna.org.

4. Práva k Portálu a obsahu

 1. Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a akejkoľvek jeho časti, obsahu Portálu, ochranným známkam a logám Portálu je výlučne MAGNA.
 2. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jej súčasti, vrátane fotografií, videí, grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Podmienkami vyžaduje písomný súhlas MAGNA. Nie ste oprávnený bez súhlasu MAGNA používať značky a logo MAGNA ani používať iné grafické prvky Portálu.
 3. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).

5. Modifikácia Portálu

 1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.
 2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči MAGNA v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti alebo v súvislosti s Vašim používaním Portálu.

6. Zodpovednosť

 1. MAGNA neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:

  a. Portál bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
  b. Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
  c. chyby Portálu budú odstránené riadne a včas.

 2. MAGNA nezodpovedá za vady Portálu a neposkytuje záruku za akosť Portálu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).
 3. MAGNA Portál prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.
 4. MAGNA, jeho štatutári, riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.
 5. MAGNA nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.
 6. Pokiaľ je Vám na Portál poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme.

7. Darovanie

 1. Poskytnutím daru vzniká medzi Vami a MAGNA darovacia zmluva podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. MAGNA vynaloží maximálne úsilie na to, aby čo najviac darovaných prostriedkov bolo použitých na účel, na ktorý ste ich darovali. MAGNA si však vyhradzuje právo rozhodnúť, že darované prostriedky využije aj na iné svoje humanitárne alebo charitatívne projekty vo výnimočných prípadoch (napr. pri vzniku aktuálnej katastrofy, humanitárnej alebo krízovej situácie). Časť z darovaných prostriedkov MAGNA použije na úhradu vlastných nákladov na nevyhnutné fungovanie MAGNA.
 3. O vrátenie daru máte právo požiadať len v prípade splnenia podmienok podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

8. Záverečné ustanovenia

 1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok na tretiu osobu bez súhlasu MAGNA.
 2. Tieto Podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a MAGNA ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a MAGNA ohľadom používania Portálu.
 3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok zo strany MAGNA neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a MAGNA je oprávnená kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
 4. Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a MAGNA mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
 5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
 6. Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a MAGNA zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Podmienkami alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj MAGNA súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.
 7. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese komunikacia@magna.org

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
98%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem