KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA

Report aktivit 2018

Mise MAGNA v KDR je největší z našich operací ve světě. MAGNA v zemi pracuje od roku 2009 a v roce 2018 jsme po celé zemi realizovali 6 projektů, které přispívají ke snižování nemocnosti a úmrtnosti, podvýživy, negativním účinkům HIV a pomáhají obětem sexuálního násilí.

Projekty jsou zaměřeny na nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, zejména na děti do 5 let, matky, těhotné a kojící ženy, jakož i dívky.

Ze šesti realizovaných projektů se tři týkaly výživy, zejména výživy založené na komunitních aktivitách a péči při akutní těžké podvýživě, jeden projekt jsme realizovali v oblasti zdraví matek a kojenců a dva projekty v oblasti zdraví a sexuálního násilí. Tyto projekty jsme realizovali v provinciích Equatoria, Kinshasa a Kasai Central.

Aktivity v číslech

58 505 ambulantních konzultací

2 084 léčených obětí sexuálního násilí

1 610 těžko podvyživených dětí přijatých do programů výživy

31 750 senzibilizovaných těhotných a kojících žen

123 vyškolených zdravotnických pracovníků

172 výjezdů mobilních klinik

Situace v zemi

Konžská demokratická republika přežila desetiletí mnoha překrývajících se krizí a vážných omezení lékařských kapacit. Rok 2018 byl poznamenán dalším nárůstem extrémního násilí a častým výskytem dalekosáhlých nemocí.

Humanitární situace v Kongu se v roce 2018 zhoršovala a postihla miliony lidí. Politická nestabilita, blížící se prezidentské volby, boje mezi pravidelnou armádou a rebely, pokračující násilí, nedostatečné zdroje, opakované epidemie eboly - všechny tyto faktory přispěly k jedné z nejhorších humanitárních krizí na světě. Podle odhadů se počet lidí v nouzi v roce 2018 zvýšil na více než 13 milionů, přičemž více než 60% z nich byly děti do 18 let. S nedostatkem potravin bojuje 9,9 milionu a s podvýživou přes 4,5 milionu lidí. V roce 2018 bylo v Kongu také 10,5 milionu lidí, kteří potřebovali zdravotní péči.

Situace v Kongu byla zásadně ovlivněna dvěma epidemiemi eboly. První byla vyhlášena v květnu v provincii Equatoria. Po 42 dnech se ji podařilo zastavit s bilancí 54 registrovaných případů nákazy a více než 30 mrtvými. Poprvé se uskutečnila vakcinace experimentální vakcínou a podle humanitárních aktérů pomohla rychle zastavit šíření z ohniska.

Druhá epidemie, desátá v historii Konga, vypukla v provincii Severní Kivu na severovýchodě země v srpnu 2018. Je mnohem závažnější a dosud se ji nepodařilo zastavit. Jde o největší výskyt eboly v zemi a druhý největší v historii na světě. Dne 17. července 2019 byla vyhlášena mezinárodní nouzová situace v oblasti veřejného zdraví. Epidemie eboly se rychle zhoršuje v důsledku útoků ozbrojených skupin, odolnosti komunity vůči přijatým opatřením a geografického šíření nemoci. Do konce roku 2018 bylo zaregistrováno přibližně 700 případů s téměř 500 úmrtími.

Projekty MAGNA jsou přímo zaměřeny na posílení státního zdravotního systému země a realizují se ve spolupráci s existujícími zdravotnickými strukturami a zdravotnickým personálem. MAGNA poskytuje odborné znalosti prostřednictvím budování kapacit, vybavení a podpory provozu. Ve všech projektech úzce spolupracujeme s vládními partnery na zabezpečení jejich udržitelnosti.

Provincie Equator

Zdravotní zóna Iboko (8 zdravotních zón), Bikoro

MAGNA realizovala projekt na prevenci chronické podvýživy, který pomáhá snižovat míru chronické podvýživy u dětí od narození do 23 měsíců.

Projekt se realizoval hlavně v komunitách, kde se prováděly preventivní opatření zaměřená na zlepšení schopnosti komunity bojovat proti podvýživě prostřednictvím: podpory kojení a krmení malých dětí (IYCF) a jiných základních rodinných praktik (EFP), monitorování a podpory růstu a zvyšování informovanosti komunitních lídrů o přežití a vývoji dítěte. V zdravotnických zařízeních jsme také léčili případy těžké akutní podvýživy

Ve druhé fázi projektu jsme se zaměřili na pomoc komunitním orgánům při realizaci aktivit místního plánu boje proti podvýživě a při zvládání a léčbě těžké akutní podvýživy dětí do 5 let.

Kinshasa

Zdravotní zóna Nsele

Realizovali jsme komunitní projekt prevence chronické podvýživy se zeměpisným pokrytím 15 zdravotních zón. Celkovým cílem projektu bylo pomoci snížit míru chronické podvýživy u dětí od narození do 23 měsíců.

Pomáhali jsme komunitním orgánům při realizaci aktivit místního plánu boje proti podvýživě (VAD, podpůrné skupiny, demonstrace vaření, komunitní diskuse). Stejně tak jsme se starali a léčily děti do 5 let s těžkou akutní podvýživou.

Zdravotní zóny v Bumbu

Projekt byl zaměřen na posílení zdravotní péče o matku a dítě. Tato intervence byla zaměřena na změny chování ve zdravotnictví a rodinné / komunitní aktivity zlepšující lékařskou péči o matku, dítě a novorozence. (Prenatální péče, postnatální péče a předškolní konzultace, frekvence a zlepšování kvality péče o matku, dítě a novorozence, aktivní řízení třetí fáze porodu, urgentní porodnická a novorozenecká péče, porod, používání antikoncepčních metod, identifikace výstražných znaků, plánování rodiny, krmení novorozenců a malých dětí atd.).

Propojení mezi komunitní úrovní a zdravotnickým zařízením je v Kongu rozhodující. Vzhledem k nízké míře využívání komunitních služeb je důležité, aby zainteresované strany v komunitě zvyšovaly informovanost o důležitosti zdravotního stavu.

Provincie Kasai Central

Zdravotní zóny Ndekesha a Bilomba

V oblasti po vypuknutí krize se realizoval projekt prevence a řízení genderového násilí. Zacházení s oběťmi genderového násilí bylo zamýšleno holisticky. Oběti neprojevovaly větší zájem o psychosociální péči, a jejich stav je nutil vyhledávat pouze lékařskou péči. Počáteční podpora proto byla poskytnuta během lékařských konzultací s cílem pomoci obětem SGBV. Násilí založené na pohlaví se v regionu Kasai často tají a časté jsou dohody obou zúčastněných rodin. Díky zintenzivnění senzibilizace populace pochopila důležitost odsouzení a sdílení příběhů SGBV, které jsou součástí rehabilitace.

Zdravotní zóny Dibaya, Katoka a Tshikaji

Program byl zaměřen na snížení sexuálního násilí, přijetí sociokulturních postojů a norem, které respektují rovnost pohlaví, posílení postavení a odolnost obětí prostřednictvím holistické podpory a posílení koordinace na vnitrostátní úrovni. Komunity jsme vyzvali, aby prostřednictvím osvětových kampaní, aktivního zapojení vedoucích komunit, ženských organizací a obětí jako zprostředkovatelů změny přijali uctivé postoje a podporovaly rovnost pohlaví. Kromě toho je součástí otázka komplexního přístupu (lékařská, psychosociální, právní, sociálně-ekonomická reintegrace a přesídlení) k potřebám obětí GBV s cílem zmírnit následky a zranitelnost obětí.

Zdravotní zóny Ndekesha a Luambo

Realizace projektu rozšíření nabídky péče o zdraví matek a dětí se začalo setkáními organizovanými s politickými a správními orgány v cílových oblastech s cílem zjistit skutečné potřeby příslušných komunit. Při diskusích jsme zaznamenali, že komunity se velmi často nezmiňují o rodovém násilí. Případy znásilnění a fyzického napadení se podle klíčových informátorů a vedoucích komunit vyskytují často.

MAGNA revitalizovala komunitní sítě a tyto jsou platformami na zapojení komunit do senzibilizace a informovanosti.

MAGNA také zřídila mobilní kliniku. Vzhledem na velkou vzdálenost mezi zdravotními zónami zahrnutými v projektu jsme museli nasadit i druhou mobilní kliniku, abychom poskytli potřebnou léčbu všem lidem v spádových oblastech.

Případy genderového násilí s znásilnění, byly z lékařského a psychosociálního hlediska léčené lépe, ačkoli ve druhém případě se nadále vynakládá úsilí, aby příjemci pochopili důležitost informování o takových událostech.

Informováním o výživě jsme těhotné ženy, kojící matky, chůvy a celou populaci obecně vedly k pochopení důležitosti užívání základních rodinných praktik k prevenci nemocí.

Vaše dary platí každý rok tisíce konzultací, ošetření a očkování.

Jak jsou vaše dary využity
100%
Vašeho daru pomáhá

Náš web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

Rozumím