Aktuálne

Najnovšie správy, fotografie a videá dokumentujúce najhoršie humanitárne krízy sveta a činnosť MAGNA pri záchrane ľudských životov v ničivých konfliktoch a katastrofách.

29.11.2009 | Správy

Bojujeme s AIDS, pridajte sa

Život zachraňujúce ARV lieky. Kambodža. © Martin Bandžák

AIDS no MORE

Každým dňom sa vo svete nakazí vírusom HIV okolo 1.800 detí, kedy prevažná väčšina týchto nákaz sa vyskytuje u novorodencov. Viac ako 90% týchto infikovaných detí žije v rozvojovom svete a väčšina z nakazených detí v tejto časti sveta je asociovaná s prenosom vírusu z matky na dieťa. Až 1.400 detí mladších ako 15 rokov zomiera denne na choroby vyvolané a zapríčinené vírusom HIV. Tehotná HIV pozitívna žena môže infikovať svoje nenarodené dieťa počas tehotenstva v maternici, počas pôrodu a neskôr počas dojčenia materským mliekom.

PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa) sa stalo dôležitou súčasťou Magna aktivít. Magna Deti v núdzi sprostredkúva PMTCT program v 8 nemocniciach a zdravotných strediskách, s počtom 847 žien, ktoré boli súčasťou programu v samotnom roku 2008. Hlavný dôraz sa kladie na integráciu rutinnej prenatálnej (ANC) a natálnej starostlivosti, ako aj starostlivosti o matku a dieťa (MCH), postnatálne služby spojené so sociálnou starostlivosťou vrátane pravidelných lekárskych prehliadok pre matky a novorodencov. Spolu 719 detí bolo sledovaných v HIV exposed programoch (deti narodené HIV pozitívnym matkám). PMTCT programy boli v roku 2008 súčaťou Magna projektov v Keni a Kambodži.

V rozvojových krajinách majú ženy len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti (ANC) a s ňou spojených služieb. Všetky ženy by malli byť informované o ich HIV statuse aby v prípade, že sú pozitívne mali možnosť zahájenia liečby pre seba ako aj možnosť prevencie prenosu vírusu HIV na ešte nenarodené dieťa. V roku 2008 Magna asistovala pri 51.591 prenatálnych prehliadkach, kedy zároveň bolo 15.187 tehotných žien testovaných na HIV.

PMTCT program je komplexný program zaoberajúci sa minimalizovaniu prenosu vírusu z matky na dieťa, vrátane rozširovania stratégií prevencie prenosu na ženy. Program sprostredkováva reproduktívnu zdravotnú starostlivosť pre ženy žijúce s vírusom HIV, zabraňuje prenosu vírusu počas tehotenstva a počas pôrodu z matky na dieťa, minimalizuje možnosti prenosu prostredníctvom bezpečnejšej náhradnej kojeneckej stravy alebo výhradného kojenia počas prvých šiestich mesiacov. Program takisto poskytuje zdravotnú starostlivosť a liečebné služby pre ženy, novorodencov ako aj ich rodiny. Sledovanie správnosti a časovej pravidelnosti užívania antiretrovirálnej liečby u HIV pozitívnych tehotných žien a novorodencov podstatne znižuje riziko prenosu vírusu z matky na dieťa. HIV pozitívnym matkám by tiež mal byť umožnený prístup k antiretrovirálnej liečbe ako podpora a ochrana ich vlastného zdravia.

Pokles pediatrických infekcií vírusu HIV v rozvinutých krajinách je zabezpečený hlavne prevenciou prenosu vírusu z matky na dieťa (PMTCT). Avšak implementácia takéhoto programu v prostredí s nedostačujúcim zdrojom informácií o reálnej situácii v krajine, podporeným samotným faktom, že ženy majú len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti, ktorá je schopná zabezpečiť pre infikovanú matku testovanie, liečbu a zároveň zabrániť prenosu vírusu z matky na dieťa, je operatívne v týchto prostrediach veľmi náročná.

Globálny zásah PMTCT v roku 2007 (posledný štatistický údaj) nebol úspešný z pohľadu 420.000 nových prípadov infekcií u pediatrických pacientov (pacientov mladších ako 15 rokov). Dnešné údaje výskumov taktiež vykazujú, že približne len 20% HIV pozitívnych tehotných žien malo možnosť liečby ARV v súvislosti s prevenciou prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Ďalšími dôvodmi, ktoré bránia implementácii PMTCT programov zahŕňajú finančné možnosti, kultúrne zábrany, kvalita infraštruktúry v daných rozvojových krajinách, nedostatok ľudských zdrojov, nízka úroveň zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa, spolu s rozhodujúcim, častokrát zanedbaným faktorom, ako je existencia protokolov a ich správna formulácia v krajinách implementácie PMTCT programov.

Veľké množstvo HIV pozitívnych detí je infikovaných od matiek počas tehotenstva, pôrodu alebo neskôr v období dojčenia. V rozvinutých krajinách bola infekcia HIV u pediatrického pacienta eliminovaná na absolútne minimum práve prostredníctvom prevencie prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT). Miera výskytu prenosu vírusu HIV v rozvinutých krajinách sa v súčasnosti pohybuje pod 2%. Na druhej strane, v rozvojových krajinách má možnosť intervencie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa iba 20% tehotných HIV pozitívnych žien.

Ďalší ohromný nedostatok Magna vídí v aplikovaní protokolov v rozvojových krajinách, ktoré sa veľmi líšia od protokolov existujúcich a aplikovaných v krajinách rozvinutého sveta, kde má každá tehotná HIV pozitívna žena možnosť kompletnej ARV liečby počas tehotenstva, spolu s ARV profylaxiou pre novorodenca nasledovanou sprostredkovaním náhradnej kojeneckej stravy vo forme kojeneckého mlieka. Prístup k ARV liečbe pre všetky HIV pozitívne tehotné ženy bez ohľadu na ich imunologický stav (počet CD4) bol preukázaný ako najlepší, aby sa zabránilo prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Tento fakt je alarmujúci a poukazuje na obrovskú nerovnosť a sociálnu nespravodlivosť.

Magna Deti v núdzi ponúka v rámci PMTCT programov ženám možnosti voľby medzi náhradnou kojeneckou stravou a výhradným dojčením s možnosťou dôkladného nutričného poradenstva pre matku a dieťa a pravidelných lekárskych prehliadok. Magna v roku 2008 distribuovala 6.095 kojeneckých mliek. V súčasnosti stále prebiehajú diskusie na tému dojčenia a na hľadanie správnych alternatív prístupu v sprostredkovaní náhradnej kojeneckej stravy. Otváranie nových PMTCT intervencií a ich implementácii v širšom rozmere si bude vyžadovať určenie a rozpoznanie správnej kombinácie ARV liekov a rozvoj adaptabilných FDC (fixed dose combination), ktoré sú nenáročné na administravívu, majú prijateľnú toxicitu a minimálnosť rizika možnej rezistencie.

Úspešnosť programov Magna Deti v núdzi v minimalizovaní prenosu vírusu z matky na dieťa bol v Kambodži 95,09% (údaje za rok 2006-2008). Plán pre nasledujúce roky 2009 – 2010 je predstaviť Magna PMTCT program a s ním spojené služby okrem Kamboodže a Keni aj v Konžskej demokratickej republike a vo Vietname.

ARV liečba

AIDS je stále nevyliečiteľné ochorenie. Dnes však existuje pre všetkých pacientov nakazených vírusom HIV antivírová liečba (ARV), ktorá dokáže pacientovi zvýšiť imunitu a tak predĺžiť a skvalitniť ich život. Dnes je to jediná možnosť ako zlepšiť zdravotný stav HIV/AIDS pacientov.

Deti a rodiny nakazené vírusom HIV sú často stigmatizované a musia denne bojovať s predsudkami, preto je dôležité pracovať priamo s komunitou a pomôcť práve tento problém potlačiť. Rovnako potrebujú informácie, rady a praktickú pomoc pri liečbe, starostlivosti o dieťa, alebo asistenciu pri strate zamestnania.

Magna Deti v Núdzi podáva ARV liečbu a liečbu oportúnnych infekcií (TBC atď.), detským pacientom chorým na AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme lieky, lekárske vyšetrenia,laboratórne testy, stravu a výživu a terapeutické poradenstvo. Pomáhame zabezpečovať tréningy zdravotníckeho personálu.

Magna Deti v Núdzi bojuje za lepší prístup chudobných krajín ku kvalitným generickým ARV liekom, tlačí oficiálnych predstaviteľov k zlepšeniu podmienok v zdravotníckych zaradeniach a k zvýšeniu kvality personálu i vybavenia lekárskymi pomôckami a liečivami.

Magna Deti v Núdzi pracuje priamo v teréne a prevenciu HIV/AIDS denne vykonávajú naši terénni sociálni pracovníci v lokálnych komunitách. Pravidelnými návštevami, informovaním o možnostiach a spôsoboch nákazy ako aj kontrolou hygienických návykov pomáhajú predchádzať šíreniu epidémie.

AIDS a awareness

Deti i mládež majú právo na informácie, vzdelávanie i servis ohľadom HIV/AIDS. Neustále vzdelávanie a informovanie je jedinou cestou ako ich ochrániť. Hlavne keď vezmeme do úvahy fakt, že veková skupina novonakazených vírusom HIV stále klesá.

Magna Deti v Núdzi organizuje pravidelné informačné kampane pre širokú populáciu so zameraním na HIV/AIDS.

Za Vašu spolupatričnosť Vám v mene všetkých ľudí žijúcich s vírusom HIV a našich pacientov ďakujeme.

Ďalšie príbehy

MAGNA NEZABUDLA NA ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH KONFLIKTOM NA UKRAJINE

Po 7 rokoch konfliktu na východnej Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc 3,4 milióna ľudí. Pätina z tohto počtu sú deti a viac ako milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

21.4.2020 | V médiách, COVID-19

Šéfka organizácie Magna: Afrika čelí epidémiám. My sme uverili, že nás sa to netýka

Humanitárna organizácia Magna doteraz pomáhala najmä v Afrike a v Ázii. Sústreďovala sa na regióny, kde je najhorší prístup k vode, liekom a zdravotnej starostlivosti. V čase pandémie nového koronavírusu Magna vôbec prvýkrát pomáha aj na Slovensku. "Južný Sudán či Konžská demokratická republika majú s epidémiami časté skúsenosti, stále sú na horšej štartovacej pozícii. Na druhej strane, my v Európe sme zas podľahli klamlivému pocitu, že nám sa takéto niečo už nemôže stať," hovorí pre SME spoluzakladateľka MAGNA Denisa Augustínová.

MAGNA pomáha doma, lebo aj tu ju teraz treba

MAGNA poskytne materiálnu pomoc, zdravotné a vzdelávacie služby slovenským seniorom v domovoch a ochranné pomôcky onkologickým pacientom ako reakciu na pandémii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | Report, COVID-19

COVID 19: Aktuálna správa v súvislosti so šírením Covid-19 na MAGNA misiách

Viac ako 160 krajín oznámilo prípady koronavírusovej choroby COVID-19. WHO vyhlásil ohnisko za pandémiu. Na mnohých miestach, kde pracujeme je obmedzená kapacita reagovať na príliv pacientov s novým ochorením, ktoré si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov postihnutých pandémiou je nevyhnutná.

MAGNA NEZABUDLA NA ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH KONFLIKTOM NA UKRAJINE

Po 7 rokoch konfliktu na východnej Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc 3,4 milióna ľudí. Pätina z tohto počtu sú deti a viac ako milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

21.4.2020 | V médiách, COVID-19

Šéfka organizácie Magna: Afrika čelí epidémiám. My sme uverili, že nás sa to netýka

Humanitárna organizácia Magna doteraz pomáhala najmä v Afrike a v Ázii. Sústreďovala sa na regióny, kde je najhorší prístup k vode, liekom a zdravotnej starostlivosti. V čase pandémie nového koronavírusu Magna vôbec prvýkrát pomáha aj na Slovensku. "Južný Sudán či Konžská demokratická republika majú s epidémiami časté skúsenosti, stále sú na horšej štartovacej pozícii. Na druhej strane, my v Európe sme zas podľahli klamlivému pocitu, že nám sa takéto niečo už nemôže stať," hovorí pre SME spoluzakladateľka MAGNA Denisa Augustínová.

MAGNA pomáha doma, lebo aj tu ju teraz treba

MAGNA poskytne materiálnu pomoc, zdravotné a vzdelávacie služby slovenským seniorom v domovoch a ochranné pomôcky onkologickým pacientom ako reakciu na pandémii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | Report, COVID-19

COVID 19: Aktuálna správa v súvislosti so šírením Covid-19 na MAGNA misiách

Viac ako 160 krajín oznámilo prípady koronavírusovej choroby COVID-19. WHO vyhlásil ohnisko za pandémiu. Na mnohých miestach, kde pracujeme je obmedzená kapacita reagovať na príliv pacientov s novým ochorením, ktoré si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov postihnutých pandémiou je nevyhnutná.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
97%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem