Aktuálne

Najnovšie správy, fotografie a videá dokumentujúce najhoršie humanitárne krízy sveta a činnosť MAGNA pri záchrane ľudských životov v ničivých konfliktoch a katastrofách.

29.11.2009 | Správy

Bojujeme s AIDS, pridajte sa

Život zachraňujúce ARV lieky. Kambodža. © Martin Bandžák

AIDS no MORE

Každým dňom sa vo svete nakazí vírusom HIV okolo 1.800 detí, kedy prevažná väčšina týchto nákaz sa vyskytuje u novorodencov. Viac ako 90% týchto infikovaných detí žije v rozvojovom svete a väčšina z nakazených detí v tejto časti sveta je asociovaná s prenosom vírusu z matky na dieťa. Až 1.400 detí mladších ako 15 rokov zomiera denne na choroby vyvolané a zapríčinené vírusom HIV. Tehotná HIV pozitívna žena môže infikovať svoje nenarodené dieťa počas tehotenstva v maternici, počas pôrodu a neskôr počas dojčenia materským mliekom.

PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa) sa stalo dôležitou súčasťou Magna aktivít. Magna Deti v núdzi sprostredkúva PMTCT program v 8 nemocniciach a zdravotných strediskách, s počtom 847 žien, ktoré boli súčasťou programu v samotnom roku 2008. Hlavný dôraz sa kladie na integráciu rutinnej prenatálnej (ANC) a natálnej starostlivosti, ako aj starostlivosti o matku a dieťa (MCH), postnatálne služby spojené so sociálnou starostlivosťou vrátane pravidelných lekárskych prehliadok pre matky a novorodencov. Spolu 719 detí bolo sledovaných v HIV exposed programoch (deti narodené HIV pozitívnym matkám). PMTCT programy boli v roku 2008 súčaťou Magna projektov v Keni a Kambodži.

V rozvojových krajinách majú ženy len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti (ANC) a s ňou spojených služieb. Všetky ženy by malli byť informované o ich HIV statuse aby v prípade, že sú pozitívne mali možnosť zahájenia liečby pre seba ako aj možnosť prevencie prenosu vírusu HIV na ešte nenarodené dieťa. V roku 2008 Magna asistovala pri 51.591 prenatálnych prehliadkach, kedy zároveň bolo 15.187 tehotných žien testovaných na HIV.

PMTCT program je komplexný program zaoberajúci sa minimalizovaniu prenosu vírusu z matky na dieťa, vrátane rozširovania stratégií prevencie prenosu na ženy. Program sprostredkováva reproduktívnu zdravotnú starostlivosť pre ženy žijúce s vírusom HIV, zabraňuje prenosu vírusu počas tehotenstva a počas pôrodu z matky na dieťa, minimalizuje možnosti prenosu prostredníctvom bezpečnejšej náhradnej kojeneckej stravy alebo výhradného kojenia počas prvých šiestich mesiacov. Program takisto poskytuje zdravotnú starostlivosť a liečebné služby pre ženy, novorodencov ako aj ich rodiny. Sledovanie správnosti a časovej pravidelnosti užívania antiretrovirálnej liečby u HIV pozitívnych tehotných žien a novorodencov podstatne znižuje riziko prenosu vírusu z matky na dieťa. HIV pozitívnym matkám by tiež mal byť umožnený prístup k antiretrovirálnej liečbe ako podpora a ochrana ich vlastného zdravia.

Pokles pediatrických infekcií vírusu HIV v rozvinutých krajinách je zabezpečený hlavne prevenciou prenosu vírusu z matky na dieťa (PMTCT). Avšak implementácia takéhoto programu v prostredí s nedostačujúcim zdrojom informácií o reálnej situácii v krajine, podporeným samotným faktom, že ženy majú len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti, ktorá je schopná zabezpečiť pre infikovanú matku testovanie, liečbu a zároveň zabrániť prenosu vírusu z matky na dieťa, je operatívne v týchto prostrediach veľmi náročná.

Globálny zásah PMTCT v roku 2007 (posledný štatistický údaj) nebol úspešný z pohľadu 420.000 nových prípadov infekcií u pediatrických pacientov (pacientov mladších ako 15 rokov). Dnešné údaje výskumov taktiež vykazujú, že približne len 20% HIV pozitívnych tehotných žien malo možnosť liečby ARV v súvislosti s prevenciou prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Ďalšími dôvodmi, ktoré bránia implementácii PMTCT programov zahŕňajú finančné možnosti, kultúrne zábrany, kvalita infraštruktúry v daných rozvojových krajinách, nedostatok ľudských zdrojov, nízka úroveň zdravotnej starostlivosti o matku a dieťa, spolu s rozhodujúcim, častokrát zanedbaným faktorom, ako je existencia protokolov a ich správna formulácia v krajinách implementácie PMTCT programov.

Veľké množstvo HIV pozitívnych detí je infikovaných od matiek počas tehotenstva, pôrodu alebo neskôr v období dojčenia. V rozvinutých krajinách bola infekcia HIV u pediatrického pacienta eliminovaná na absolútne minimum práve prostredníctvom prevencie prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT). Miera výskytu prenosu vírusu HIV v rozvinutých krajinách sa v súčasnosti pohybuje pod 2%. Na druhej strane, v rozvojových krajinách má možnosť intervencie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa iba 20% tehotných HIV pozitívnych žien.

Ďalší ohromný nedostatok Magna vídí v aplikovaní protokolov v rozvojových krajinách, ktoré sa veľmi líšia od protokolov existujúcich a aplikovaných v krajinách rozvinutého sveta, kde má každá tehotná HIV pozitívna žena možnosť kompletnej ARV liečby počas tehotenstva, spolu s ARV profylaxiou pre novorodenca nasledovanou sprostredkovaním náhradnej kojeneckej stravy vo forme kojeneckého mlieka. Prístup k ARV liečbe pre všetky HIV pozitívne tehotné ženy bez ohľadu na ich imunologický stav (počet CD4) bol preukázaný ako najlepší, aby sa zabránilo prenosu vírusu HIV z matky na dieťa. Tento fakt je alarmujúci a poukazuje na obrovskú nerovnosť a sociálnu nespravodlivosť.

Magna Deti v núdzi ponúka v rámci PMTCT programov ženám možnosti voľby medzi náhradnou kojeneckou stravou a výhradným dojčením s možnosťou dôkladného nutričného poradenstva pre matku a dieťa a pravidelných lekárskych prehliadok. Magna v roku 2008 distribuovala 6.095 kojeneckých mliek. V súčasnosti stále prebiehajú diskusie na tému dojčenia a na hľadanie správnych alternatív prístupu v sprostredkovaní náhradnej kojeneckej stravy. Otváranie nových PMTCT intervencií a ich implementácii v širšom rozmere si bude vyžadovať určenie a rozpoznanie správnej kombinácie ARV liekov a rozvoj adaptabilných FDC (fixed dose combination), ktoré sú nenáročné na administravívu, majú prijateľnú toxicitu a minimálnosť rizika možnej rezistencie.

Úspešnosť programov Magna Deti v núdzi v minimalizovaní prenosu vírusu z matky na dieťa bol v Kambodži 95,09% (údaje za rok 2006-2008). Plán pre nasledujúce roky 2009 – 2010 je predstaviť Magna PMTCT program a s ním spojené služby okrem Kamboodže a Keni aj v Konžskej demokratickej republike a vo Vietname.

ARV liečba

AIDS je stále nevyliečiteľné ochorenie. Dnes však existuje pre všetkých pacientov nakazených vírusom HIV antivírová liečba (ARV), ktorá dokáže pacientovi zvýšiť imunitu a tak predĺžiť a skvalitniť ich život. Dnes je to jediná možnosť ako zlepšiť zdravotný stav HIV/AIDS pacientov.

Deti a rodiny nakazené vírusom HIV sú často stigmatizované a musia denne bojovať s predsudkami, preto je dôležité pracovať priamo s komunitou a pomôcť práve tento problém potlačiť. Rovnako potrebujú informácie, rady a praktickú pomoc pri liečbe, starostlivosti o dieťa, alebo asistenciu pri strate zamestnania.

Magna Deti v Núdzi podáva ARV liečbu a liečbu oportúnnych infekcií (TBC atď.), detským pacientom chorým na AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme lieky, lekárske vyšetrenia,laboratórne testy, stravu a výživu a terapeutické poradenstvo. Pomáhame zabezpečovať tréningy zdravotníckeho personálu.

Magna Deti v Núdzi bojuje za lepší prístup chudobných krajín ku kvalitným generickým ARV liekom, tlačí oficiálnych predstaviteľov k zlepšeniu podmienok v zdravotníckych zaradeniach a k zvýšeniu kvality personálu i vybavenia lekárskymi pomôckami a liečivami.

Magna Deti v Núdzi pracuje priamo v teréne a prevenciu HIV/AIDS denne vykonávajú naši terénni sociálni pracovníci v lokálnych komunitách. Pravidelnými návštevami, informovaním o možnostiach a spôsoboch nákazy ako aj kontrolou hygienických návykov pomáhajú predchádzať šíreniu epidémie.

AIDS a awareness

Deti i mládež majú právo na informácie, vzdelávanie i servis ohľadom HIV/AIDS. Neustále vzdelávanie a informovanie je jedinou cestou ako ich ochrániť. Hlavne keď vezmeme do úvahy fakt, že veková skupina novonakazených vírusom HIV stále klesá.

Magna Deti v Núdzi organizuje pravidelné informačné kampane pre širokú populáciu so zameraním na HIV/AIDS.

Za Vašu spolupatričnosť Vám v mene všetkých ľudí žijúcich s vírusom HIV a našich pacientov ďakujeme.

Ďalšie príbehy

Na COVID doplatia najslabší, MAGNA im neprestáva pomáhať

Pandémia zasiahla bohatých aj chudobných. Vyspelé krajiny aj tie, ktoré trpia v humanitárnej kríze. Vo vyspelom svete sme sa zavreli do seba, posilnili zdravotníctvo, nakúpili prístroje aj ochranné prostriedky. V chudobných krajinách bol nástup pandémie pomalší. No o to väčšie môže mať následky na životy ich obyvateľov.

31.8.2020 | Hlasy z terénu

Skutoční hrdinovia: Konkrétni ľudia, konkrétne osudy.

„V roku 2002 sme v Kambodži v miestnych sirotincoch našli HIV pozitívne deti, ktoré boli priviazané k posteli, bez liekov a bez akéhokoľvek záujmu. To nás naštartovalo, začali sme ich príbehy nielen dokumentovať, ale tiež ich liečiť. Vytvorili sme systém, ktorý mnohým z nich zachránil život,“ hovorí o prvom projekte slovenskej zdravotníckej humanitárnej organizácie MAGNA jej spoluzakladateľ Martin Bandžák.

Libanon. Liečime tu a teraz.

Katastrofický výbuch v prístave hlavného mesta Bejrút si vyžiadal stovky mŕtvych, tisíce zranených a zasiahol do života každého obyvateľa. Humanitárna organizácia MAGNA v krajine lieči už roky a teraz pomáha aj obetiam katastrofy.

MAGNA NEZABUDLA NA ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH KONFLIKTOM NA UKRAJINE

Po 7 rokoch konfliktu na východnej Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc 3,4 milióna ľudí. Pätina z tohto počtu sú deti a viac ako milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

Na COVID doplatia najslabší, MAGNA im neprestáva pomáhať

Pandémia zasiahla bohatých aj chudobných. Vyspelé krajiny aj tie, ktoré trpia v humanitárnej kríze. Vo vyspelom svete sme sa zavreli do seba, posilnili zdravotníctvo, nakúpili prístroje aj ochranné prostriedky. V chudobných krajinách bol nástup pandémie pomalší. No o to väčšie môže mať následky na životy ich obyvateľov.

31.8.2020 | Hlasy z terénu

Skutoční hrdinovia: Konkrétni ľudia, konkrétne osudy.

„V roku 2002 sme v Kambodži v miestnych sirotincoch našli HIV pozitívne deti, ktoré boli priviazané k posteli, bez liekov a bez akéhokoľvek záujmu. To nás naštartovalo, začali sme ich príbehy nielen dokumentovať, ale tiež ich liečiť. Vytvorili sme systém, ktorý mnohým z nich zachránil život,“ hovorí o prvom projekte slovenskej zdravotníckej humanitárnej organizácie MAGNA jej spoluzakladateľ Martin Bandžák.

Libanon. Liečime tu a teraz.

Katastrofický výbuch v prístave hlavného mesta Bejrút si vyžiadal stovky mŕtvych, tisíce zranených a zasiahol do života každého obyvateľa. Humanitárna organizácia MAGNA v krajine lieči už roky a teraz pomáha aj obetiam katastrofy.

MAGNA NEZABUDLA NA ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH KONFLIKTOM NA UKRAJINE

Po 7 rokoch konfliktu na východnej Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc 3,4 milióna ľudí. Pätina z tohto počtu sú deti a viac ako milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
97%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem