Aktuálne

Najnovšie správy, fotografie a videá dokumentujúce najhoršie humanitárne krízy sveta a činnosť MAGNA pri záchrane ľudských životov v ničivých konfliktoch a katastrofách.

24.11.2010 | Správy

MAGNA bojuje proti AIDS vo svete

Denisa Augustínová, operačná riaditeľka Magna Deti v núdzi s pacientom na MAGNA HIV/AIDS klinike v Kambodži. Copyright by Martin Bandžák/MAGNA

Vo svete je vírusom HIV infikovaných 33,4 miliónov ľudí. Z toho 2,1 miliónov tvoria deti. Až  90% nakazených žije v rozvojových krajinách a takmer 70% z nich v subsaharskej Afrike. Takmer 15 miliónov ľudí  potrebuje dostať antivírusovú liečbu (ARV), prístup k nej však má len tretina z nich a len 360.000 detí! Ani nie polovica HIV pozitívnych matiek ma prístup k programu PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa), napriek tomu, že najviac prípadov nákazy detí tvorí práve prenos z matky na dieťa.

Magna Deti v núdzi realizuje v tejto oblasti primárne 2 typy pomoci: Prvým je program PMTCT (Program na minimalizovanie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa) a druhým je antivírová liečba podávaná detským pacientom chorým na AIDS už od roku 2003. 
PMTCT  sa stal dôležitou súčasťou Magna aktivít. Magna Deti v núdzi sprostredkúva PMTCT program v nemocniciach a zdravotných strediskách, s počtom 815 žien, ktoré boli súčasťou programu v roku 2009. Hlavný dôraz sa kladie na integráciu rutinnej prenatálnej (ANC) a natálnej starostlivosti, ako aj starostlivosti o matku a dieťa (MCH), postnatálne služby spojené so sociálnou starostlivosťou vrátane pravidelných lekárskych prehliadok pre matky a novorodencov. V HIV „exposed“ programoch (deti narodené HIV pozitívnym matkám) bolo sledovaných spolu 979 detí.

Projekt na zastavenie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa Magna prvýkrát implementovala v Kambodži v roku 2006. V súčasnosti popri starostlivosti o detského HIV/AIDS pacienta je zastavenie prenosu z matky na dieťa hlavnou prioritou našich aktivít v Kambodži, kde projekt prevádzkujeme v 4 nemocničných zariadeniach a je najväčším svojho druhu v krajine. Ďalšími krajinami, kde Magna prevádzkuje projekt na zastavenie prenosu vírusu z matky na dieťa, sú Keňa, Demokratická republika Kongo, Vietnam a Nikaragua.

Magna Deti v núdzi zachraňuje každoročne skoro 1000 detí pred nákazou AIDS – zabraňuje prenosu ochorenia z tehotnej matky na dieťa.

V rozvojových krajinách majú ženy len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti (ANC) a s ňou spojeným službám. Všetky ženy by mali byť informované o svojom stave,  aby v prípade, že sú HIV pozitívne, mali možnosť začať sa liečiť a takisto možnosť prevencie prenosu vírusu HIV na ešte nenarodené dieťa. V roku 2009 Magna asistovala pri 60.763 prenatálnych prehliadkach, pričom 12.548 tehotných žien bolo testovaných na HIV.

PMTCT je komplexný program zaoberajúci sa minimalizovaním prenosu vírusu z matky na dieťa, vrátane rozširovania stratégií prevencie prenosu na ženy. Program sprostredkúva reproduktívnu zdravotnú starostlivosť pre ženy žijúce s vírusom HIV, zabraňuje prenosu vírusu počas tehotenstva a počas pôrodu z matky na dieťa, minimalizuje možnosti prenosu prostredníctvom bezpečnejšej náhradnej dojčenskej stravy alebo výhradného dojčenia počas prvých šiestich mesiacov. Program takisto poskytuje zdravotnú starostlivosť a liečebné služby pre ženy, novorodencov a ich rodiny. Sledovanie správnosti a časovej pravidelnosti užívania antiretrovirálnej liečby u HIV pozitívnych tehotných žien a novorodencov podstatne znižuje riziko prenosu vírusu z matky na dieťa. HIV pozitívnym matkám by tiež mal byť umožnený prístup k antiretrovirálnej liečbe ako podpora a ochrana ich vlastného zdravia.
Pokles pediatrických infekcií vírusu HIV v rozvinutých krajinách je zabezpečený najmä prevenciou prenosu vírusu z matky na dieťa (PMTCT). Avšak implementácia takéhoto programu je veľmi náročná v prostredí s nedostačujúcim zdrojom informácií o reálnej situácii v krajine, podporeným samotným faktom, že ženy majú len veľmi limitovaný prístup k prenatálnej starostlivosti, ktorá je schopná zabezpečiť pre infikovanú matku testovanie, liečbu a zároveň zabrániť prenosu vírusu z matky na dieťa.

Veľké množstvo HIV pozitívnych detí je infikovaných od matiek počas tehotenstva, pôrodu alebo neskôr v období dojčenia. V rozvinutých krajinách bola infekcia HIV u pediatrického pacienta eliminovaná na absolútne minimum práve prostredníctvom prevencie prenosu HIV z matky na dieťa (PMTCT). Miera výskytu prenosu vírusu HIV v rozvinutých krajinách sa v súčasnosti pohybuje pod 2%. Na druhej strane, v rozvojových krajinách má možnosť intervencie prenosu vírusu HIV z matky na dieťa iba 20% tehotných HIV pozitívnych žien.

Magna Deti v núdzi ponúka v rámci PMTCT programov ženám možnosti voľby medzi náhradnou dojčenskou stravou a výhradným dojčením s možnosťou dôkladného nutričného poradenstva pre matku a dieťa a pravidelných lekárskych prehliadok. Magna v roku 2009 distribuovala 21.204 ks dojčenských mliek. V súčasnosti stále prebiehajú diskusie na tému dojčenia a hľadania správnych alternatív prístupu v sprostredkovaní náhradnej dojčenskej stravy. Otváranie nových PMTCT intervencií a ich implementácií v širšom rozmere si bude vyžadovať určenie a rozpoznanie správnej kombinácie ARV liekov a rozvoj adaptabilných FDC (fixed dose combination), ktoré sú nenáročné na administratívu, majú prijateľnú toxicitu a minimálne riziko možnej rezistencie.

AIDS je stále nevyliečiteľné ochorenie. Dnes však existuje pre všetkých pacientov nakazených vírusom HIV antivírová liečba (ARV), ktorá dokáže pacientovi zvýšiť imunitu a tak predĺžiť a skvalitniť život. Dnes je to jediná možnosť, ako zlepšiť zdravotný stav HIV/AIDS pacientov.

Deti a rodiny nakazené vírusom HIV sú často stigmatizované a musia denne bojovať s predsudkami, preto je dôležité pracovať priamo s komunitou a pomôcť práve tento problém potlačiť. Rovnako potrebujú informácie, rady a praktickú pomoc pri liečbe, starostlivosti o dieťa, alebo asistenciu pri strate zamestnania.

Magna Deti v Núdzi podáva ARV liečbu a liečbu oportúnnych infekcií (TBC atď.), detským pacientom chorým na AIDS od roku 2003. Zabezpečujeme lieky, lekárske vyšetrenia, laboratórne testy, stravu a výživu a terapeutické poradenstvo. Pomáhame zabezpečovať tréningy zdravotníckeho personálu. V roku 2009 bolo 680 HIV pozitívnych detí zaregistrovaných v tomto programe.

Magna Deti v Núdzi bojuje za lepší prístup chudobných krajín ku kvalitným generickým ARV liekom, vytvára tlak na oficiálnych predstaviteľov s cieľom zlepšiť podmienky v zdravotníckych zaradeniach a zvýšiť kvalitu personálu i vybavenia lekárskymi pomôckami a liečivami.

Magna Deti v Núdzi pracuje priamo v teréne a prevenciu HIV/AIDS denne vykonávajú naši terénni sociálni pracovníci v lokálnych komunitách. Pravidelnými návštevami, informovaním o možnostiach a spôsoboch nákazy ako aj kontrolou hygienických návykov pomáhajú predchádzať šíreniu epidémie.

Pomôcť  a zachraňovať s Magna Deti v núdzi môžete aj vy. Len 30€ mesačne napríklad zabezpečí pre HIV pozitívne dieťa liečbu na celý mesiac. Zapojte sa a prispejte!

Za Vašu spolupatričnosť Vám v mene všetkých ľudí žijúcich s vírusom HIV a našich pacientov ďakujeme.

Ďalšie príbehy

MAGNA NEZABUDLA NA ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH KONFLIKTOM NA UKRAJINE

Po 7 rokoch konfliktu na východnej Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc 3,4 milióna ľudí. Pätina z tohto počtu sú deti a viac ako milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

21.4.2020 | V médiách, COVID-19

Šéfka organizácie Magna: Afrika čelí epidémiám. My sme uverili, že nás sa to netýka

Humanitárna organizácia Magna doteraz pomáhala najmä v Afrike a v Ázii. Sústreďovala sa na regióny, kde je najhorší prístup k vode, liekom a zdravotnej starostlivosti. V čase pandémie nového koronavírusu Magna vôbec prvýkrát pomáha aj na Slovensku. "Južný Sudán či Konžská demokratická republika majú s epidémiami časté skúsenosti, stále sú na horšej štartovacej pozícii. Na druhej strane, my v Európe sme zas podľahli klamlivému pocitu, že nám sa takéto niečo už nemôže stať," hovorí pre SME spoluzakladateľka MAGNA Denisa Augustínová.

MAGNA pomáha doma, lebo aj tu ju teraz treba

MAGNA poskytne materiálnu pomoc, zdravotné a vzdelávacie služby slovenským seniorom v domovoch a ochranné pomôcky onkologickým pacientom ako reakciu na pandémii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | Report, COVID-19

COVID 19: Aktuálna správa v súvislosti so šírením Covid-19 na MAGNA misiách

Viac ako 160 krajín oznámilo prípady koronavírusovej choroby COVID-19. WHO vyhlásil ohnisko za pandémiu. Na mnohých miestach, kde pracujeme je obmedzená kapacita reagovať na príliv pacientov s novým ochorením, ktoré si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov postihnutých pandémiou je nevyhnutná.

MAGNA NEZABUDLA NA ĽUDÍ POSTIHNUTÝCH KONFLIKTOM NA UKRAJINE

Po 7 rokoch konfliktu na východnej Ukrajine potrebuje humanitárnu pomoc 3,4 milióna ľudí. Pätina z tohto počtu sú deti a viac ako milión ľudí muselo opustiť svoje domovy.

21.4.2020 | V médiách, COVID-19

Šéfka organizácie Magna: Afrika čelí epidémiám. My sme uverili, že nás sa to netýka

Humanitárna organizácia Magna doteraz pomáhala najmä v Afrike a v Ázii. Sústreďovala sa na regióny, kde je najhorší prístup k vode, liekom a zdravotnej starostlivosti. V čase pandémie nového koronavírusu Magna vôbec prvýkrát pomáha aj na Slovensku. "Južný Sudán či Konžská demokratická republika majú s epidémiami časté skúsenosti, stále sú na horšej štartovacej pozícii. Na druhej strane, my v Európe sme zas podľahli klamlivému pocitu, že nám sa takéto niečo už nemôže stať," hovorí pre SME spoluzakladateľka MAGNA Denisa Augustínová.

MAGNA pomáha doma, lebo aj tu ju teraz treba

MAGNA poskytne materiálnu pomoc, zdravotné a vzdelávacie služby slovenským seniorom v domovoch a ochranné pomôcky onkologickým pacientom ako reakciu na pandémii COVID-19 na Slovensku.

24.3.2020 | Report, COVID-19

COVID 19: Aktuálna správa v súvislosti so šírením Covid-19 na MAGNA misiách

Viac ako 160 krajín oznámilo prípady koronavírusovej choroby COVID-19. WHO vyhlásil ohnisko za pandémiu. Na mnohých miestach, kde pracujeme je obmedzená kapacita reagovať na príliv pacientov s novým ochorením, ktoré si môže vyžadovať intenzívnu starostlivosť. Ochrana pacientov a zdravotníckych pracovníkov postihnutých pandémiou je nevyhnutná.

Vaše dary platia každý rok tisíce konzultácií, ošetrení a očkovaní.

Ako sa využívajú vaše dary
97%
zdravotnícke projekty

Náš web používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií.

Rozumiem