Kto sme

Zdieľať

Sme MAGNA – zdravotnícka humanitárna organizácia

MAGNA pôsobí medzinárodne a poskytuje pomoc deťom a ich rodinám v núdzi, vrátane obetí prírodných katastrof, vojen a konfliktov. V teréne máme lekárov, zdravotníkov, ale i technických a iných odborníkov, ktorí zaisťujú humanitárnu pomoc a liečia deti a ich rodiny.

Organizácia bola založená v roku 2001 na Slovensku – Martinom Bandžákom a Denisou Augustínovou – a na základe ich priamej skúsenosti s epidémiou AIDS v Kambodži začala poskytovať zdravotnú pomoc obetiam katastrof po celom svete. Zároveň s cieľom ochrany ľudského života dokumentuje ich osudy a prináša svedectvá.

Liečime tu a teraz

Naše zdravotnícke projekty sú zamerané predovšetkým na záchranu životov a zmiernenie utrpenia tých, ktorí sú v núdzi. Ozbrojené konflikty a nestabilná politická situácia majú zničujúci dopad na obyčajných ľudí. Bežnými následkami, často spojenými s nedostatočnými lokálnymi zdravotníckymi službami, sú priame násilie, nútené vysídlovanie, epidémie, hladomory a psychické traumy.

Poskytovanie zdravotnej pomoci obetiam konfliktov a kríz je pre pracovníkov MAGNA hlavnou prioritou. Utrpenie spojené s infekčnými chorobami, ktoré sú zo strany miestnych štruktúr zanedbávané, je ďalším z hlavných oblastí programového zamerania MAGNA.

Organizácia si kladie za cieľ poskytnúť adekvátne ošetrenie a starostlivosť ľuďom postihnutým chorobami ako HIV/AIDS, cholera, malária a ďalšie. MAGNA tiež reaguje na potreby ľudí, ktorí sú vylúčení z prístupu k základnej zdravotníckej starostlivosti a pomáha obetiam prírodných katastrof.

Zistiť viac

Pri našej práci dodržujeme tieto princípy

Sme nezávislí

Naše rozhodnutie poskytnúť pomoc je založené na našom hodnotení a potrieb, nezávisle od politických, ekonomických alebo náboženských záujmov.

Snažíme sa slobodne vyhodnocovať potreby, pristupovať k populácii bez obmedzenia a priamo poskytovať pomoc. Svoju činnosť zakladáme na potrebe voľného prístupu k obetiam a plnej nezávislosti vo svojich projektoch. Distribúciu svojich zdrojov realizujeme priamo, aby zaistila, že zasiahnu väčšinu cieľových skupín obyvateľstva.

Sme nestranní

Liečime a poskytujeme pomoc ľuďom podľa potreby.

Nezáleží na tom, z ktorej krajiny sú, ku ktorému náboženstvu sa hlásia alebo akú majú politickú príslušnosť.

Neakceptujeme žiadnu formu diskriminácie na základe rasy, pohlavia, etnického pôvodu, náboženstva, národnosti, presvedčenia alebo sociálnej triedy.

Uprednostňujeme tých, ktorí sú v najvážnejšom a bezprostrednom nebezpečenstve.

Sme transparentní

MAGNA se zaväzuje plne a transparentne pristupovať k svojim príjemcom, partnerom a finančným darcom tak, že poskytuje prístup k informáciám o pridelovaní a správe finančných prostriedkov.

Organizácia se zaväzuje zaistiť všetky potrebné nástroje na zabezpečenie správneho riadenia svojich činností.

Konceptualizácia, implementácia, riadenie a hodnotenie programov MAGNA vždy prebieha na vysokej úrovni profesionality. Svoje skúsenosti využívame s cieľom maximalizovať efektivitu a zdroje.

Prinášame svedectvá

Dokumentujeme svedectvá zo zabudnutých častí sveta, v ktorých sa nachádzame a prinášame ich k verejnosti.

Ak sa stávame svedkami extrémnych násilností voči jednotlivcom alebo skupinám – hovoríme o tom verejne. Naše rozhodnutie tak urobiť je vždy vedené len našim poslaním – zmierňovať utrpenie, chrániť život a rešpektovať základné ľudské práva.

Naše rozhodnutie poskytnúť pomoc je založené na našom hodnotení a potrieb, nezávisle od politických, ekonomických alebo náboženských záujmov.

Snažíme sa slobodne vyhodnocovať potreby, pristupovať k populácii bez obmedzenia a priamo poskytovať pomoc. Svoju činnosť zakladáme na potrebe voľného prístupu k obetiam a plnej nezávislosti vo svojich projektoch. Distribúciu svojich zdrojov realizujeme priamo, aby zaistila, že zasiahnu väčšinu cieľových skupín obyvateľstva.

Prvá misia

AIDS v Kambodži – V roku 2002 sa tisíce ľudí stali obeťami pandémie AIDS, ktorá zasiahla krajinu a spôsobila obrovské straty na životoch. Po rodičoch, ktorí nákaze podľahli – uvádza sa, že v tomto období na ochorenia spojené s AIDS zomrelo až 250 000 ľudí – zostali siroty, z ktorých mnohé boli nakazené už pri narodení a umierali na uliciach bez akejkoľvek lekárskej pomoci. V zemi neexistovala zdravotná pomoc, medzinárodné organizácie ako Lekári bez hraníc alebo Lekári sveta postupne začali s liečbou dospelých, ostatní sa len prizerali. Nefunkčný zdravotný systém a extrémna chudoba rodín, z ktorých deti pochádzali, im neumožňovali sa o ne postarať. Nakazeným deťom, tzv. „druhej vlne“, nemal kto poskytnúť potrebnú liečbu a starostlivosť.

Martin Bandžák a Denisa Augustínová sa stali očitými svedkami tejto tragédie. Pragmaticky a s veľkým nasadením začali situáciu riešiť a otvorili zariadenie pre liečbu nakazených detí v hlavnom meste Phnom Penh. Zabezpečili im antiretrovirálnu (ARV) liečbu, ktorá mnohým zachránila život. Povolali do krajiny tímy zdravotníkov zo Slovenska, miestnych lekárov zaučili a zapojili ich do práce. Za pár mesiacov MAGNA nastavila na liečbu svojho prvého pacienta a stala se tak jednou z prvých organizácií, ktorá začala liečiť HIV/AIDS detských pacientov.

História MAGNA

MAGNA vo svete

Sme tam, kde je nás najviac treba. MAGNA zdravotníci už viac ako dvadsať rokov poskytujú zdravotnú pomoc deťom a ich rodinám, ktorých život alebo zdravie sú ohrozené, na Slovensku alebo vo svete v čase najväčších humanitárnych katastrof a na miestach ako sú Demokratická republika Kongo alebo Afganistan.

MAGNA sa skladá zo 4 rôznych asociovaných organizácií (Slovensko, Česka republika, USA a Francúzsko). Operačnú centrálu, ktorá má na starosti organizovanie, plánovanie a vykonávanie humanitárnych a zdravotníckych aktivít vo svete má MAGNA na Slovensku v Bratislave s vysunutými pracoviskami v Paríži a Dakare. Na Slovensku popritom získava materiálne a finančné prostriedky pre humanitárne zdravotnícke projekty, realizuje informačné kampane, spolupracuje s médiami a vzdeláva verejnosť o problémoch ľudí žijúcich v nebezpečných zónach sveta.

Naše operácie

Ako využívame prostriedky?

98%
Program
1%
Fundraising
1%
Administrácia